The possession of virtues as foretaste of the celestial life in the teaching of st. Gregory the Great

Oleksandr Kashchuk

Uniwersytet Iwana Franki , Ukraine

Abstract

The article discusses a question of the interrelation between the possession of virtues and participation in the reality of the celestial life according to the teaching of St. Gregory the Great. St. Gregory teaches that virtues are the spiritual goods, by means of which a human being acquires the spiritual unity with God. Lasting in the spiritual unity with God causes that a human being, already in the earthly life, participates in the reality of the celestial life. Gregory the Great esteems this state as the celestial and happy life.

Keywords:

Gregory the Great, virtues

Ambro¬sius, De Iacob et vita beata
Ambro¬sius, De Isaac et anima
Ambrosius, De officiis ministrorum
Ambro¬sius, Expositio Evangelii secundum Lucam
Aristoteles, De quantitate animae
Aristoteles, Ethica Nnicomachea
Augusti¬nus, De diversis quaestionibus
Augusti¬nus, De Genesi ad litteram
Augusti¬nus, De Genesi contra Manichaeos
Augustinus, De moribus Ecclesiae
Augusti¬nus, De musica
Augustinus, De sermone Domini in Monte
Augustinus, De Trinitate
Augustinus, Enarrationes in Psalmos
Augustinus, Soliloquia
Aumann J., Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 1993
Babcock W.S., „Cupiditas” and „Caritas”: The early Augustine on love and human fulfilment, w: The ethics of St. Augustine, red. W.S. Babcock, Atlanta 1991
Bańka J., Plotyn i odwieczne pytania metafizyki, t. 2: O rzeczywi¬stości prawdziwej, pozornej i stanach mistycznych, Katowice 1996
Blaise A., Diction¬naire Latin-Français des Auteurs Chrétiens, Paris 1954
Bouyer L., Duch Święty Pocieszyciel, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1998
Brun J., Sokrates, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 1999
Carluccio G.C., The seven steps to spiritual perfec¬tion according to St. Gregory the Great, Ottawa 1949
Casey M., Spiritual desire in the Gospel Homilies of Saint Gregory the Great, „Cistercian Studies” 16 (1981)
Catry P., Les voies de l’Esprit chez Grégoire, w: Grégoire le Grand. Colloques interna¬tionaux du Centre National de la Recherche Scientifique, ed. J. Fontaine – R. Gillet – S. Pellistrandi, Paris 1986
Cicero, De inventione
Clemens Alexandrinus, Stromata
Colish M.L., The stoic tradition from antiquity to the early middle ages, t. 2: Stoicism in Christian Latin thought through the sixth century, Leiden – New York – København – Köln 1990
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004
Dagens C., Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Paris 1977
Dembińska-Siury D., Plotyn, Warszawa 1995
Diogenes Laertios, Vitae philoso¬phorum
Dogiel G., Antropologia filozoficzna, Kraków 1992
Eckmann A., Nauka świętego Augustyna o pokorze jako podstawie ascezy chrześcijań¬skiej, w: Wczesnochrześcijańska asceza, red. F. Drączkowski – J. Pałucki, Lublin 1993, 83-97
Ev¬ans G.P., Cardinal virtues, w: The new dictionary of catholic spirituality, red. M. Downey, Collegeville 1993
Evans G.P., Gifts of the Holy Spirit, w: The new dictionary of catholic spirituality, red. M. Downey, Collegeville 1993
Evans G.R., The thought of Gregory the Great, Cambridge 1986
Forschner M., Die stoische Ethik, Darmstadt 1995
Furman W., Wpływ św. Grzegorza na św. Tomasza z Akwinu w doktrynie o darach Ducha Świętego, Lublin 1961
Gerson L.P., Plotinus, London 1994
Gillet R., Introduction, w: Gré¬goire le Grand, Morales sur Job (I-II), ed. R. Gillet, SCh 32bis, Paris 1975
Głombik C., Oblicza szczęścia, Warszawa 1982
Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia
Gregorius Magnus, Homiliae in Hiezechielem Prophetam
Gregorius Magnus, Moralia
Gwiazda P., Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa 2001
Heufelder E.M. – Braso G., Droga ku Bogu według Reguły św. Benedykta, tłum. W. Szlęzak – A. Świderkówna, Kraków 1981
Holte R., Béatitude et Sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme dans la philosophie ancienne, Paris 1962
Ioppolo A.M., Virtue and happiness in the first book of the „Nicomachean Ethics”, w: Studi sull’etica di Aristotele, red. A. Alberti, Naples 1990, 119-148
Joannes Cassianus, Collationes
Joannes Cassianus, De institutis caenobiorum
Kashchuk O., Droga doskonalenia chrześcijańskiego w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, RBL 61 (2008) 143-153
Kashchuk O., Utrapienie a praw¬dziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, VoxP 27 (2007) t. 50-51
Krąpiec M.A., Ja – człowiek, Lublin 1991
Krokiewicz A., Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 2000
Krońska J., Sokrates, Warszawa 2001
Lactantius, Divinae institutiones
Ladaria L.F., Człowiek stworzony na obraz Boga, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. 2: V. Grossi – L.F. Ladaria – Ph. Lécrivain – B. Sesboüé, Człowiek i jego zbawienie, tłum. P. Rak, Kraków 2001
Leclercq J., Miłość nauki a pragnienie Boga, tłum. M. Borkowska, Kraków 1997
Lesses G., Virtue and the goods of fortune in stoic moral theory, „Oxford Studies in Ancient Philosophy” 7 (1989) 95-127
Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1965
Leśniak K., Platon, Warszawa 1993
Łapicki B., O spadkobiercach ideologii rzymskiej, Łódź 1962
Morson J., Seeking God by desire, „Cistercian Studies” 2 (1967) 175-185
Murphy P.F.X., The moral virtues in patristic thought, „Seminarium” 9 (1969)
O’Donnell J.J., The Holiness of Gregory, w: Gregory the Great. A symposium, ed. J.C. Cavadini, London 2001
Origenes, Commentarium in Epistulam ad Romanos
Origenes, Contra Celsum
Origenes, De principiis
Palla R., Introduzione, w: Ambrosius, De Iacob et vita beata, SAEMO 3, Milano 1982
Pałucki J., Nabywanie cnót w ambrozjańskim programie doskonalenia chrześcijańskiego
Pa¬łucki J., Rola dziedzictwa kultury klasycznej w nauczaniu św. Ambrożego, w: Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1998
Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle eksportacji pastoralnych, Lublin 1996
Penner T., The unity of virtue, „Philosophical Review” 82 (1973) 35-68
Plato, Apologia
Plato, Charmides
Plato, Gorgias
Plato, Leges
Plato, Meno
Plato, Phaedo
Plato, Phaedrus
Plato, Protagoras
Plato, Respublica
Plato, Symposium
Plato, Theaetetus
Plato, Timaeus
Plotinus, Enneades
Porcel M., La doctrina monastica de S. Gregorio Magno y la „Regula Monachorum”, Madrid 1951
Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 4, Lublin 1999
Rist J.M., Augustine. An¬cient thought baptized, Cambridge 1997
Rosik S., Dążenie do nieba jako nakaz historiozbawczy w doktrynie Grzegorza Wielkiego, RTK 22 (1975) z. 3, 33-43
Rosik S., Finalizm ży¬cia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego, Lublin 1980
Schaffner O., Christliche Demut. Der hl. Augustinus Lehre von der Humilitas, Würzburg 1959
Seth J., Virtue, w: Dictionary of phi¬losophy and psychology, ed. J.M. Baldwin, Gloucester 1960
Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1, Warszawa 1998
Sojka S., Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003
Stewart C., Kasjan mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków – Tyniec 2004
Stobaeus, Anthologium
Strik¬er G., The role of „oikeiosis” in stoic ethics, „Oxford studies in ancient philosophy” 1 (1983) 145-167
Szczur P., Oblicza miłości. „Miłość daje się poznać w sposób wieloraki”. Cnoty pokrewne i towarzyszące agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 2002
Szram M., Chrystus jako uosobienie cnót według Orygenesa, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1997
Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Oryge¬nesa, Lublin 1997
Szram M., Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.), Lublin 2001
Szram M., Pokora – „matka cnót” w ujęciu Bazylego Wielkiego i Jana Chryzostoma, RT 51 (2004) z. 4, 43-64
Špidlik T. – Gargano I. – Grossi V., Historia duchowości, t. 3A: Duchowość Ojców greckich i wschodnich, tłum. K. Franczyk – J. Serafin, Kraków 2004
Świtalski B., Plotyn a etyka św. Augustyna, Warszawa 1938
Świtała I., Filozofowie o szczęściu. Od Platona do Milla, Częstochowa 2003
Vlastos G., Platonic studies, Princeton 1981
Vogüé A. de, The views of St. Gregory the Great on the religious life in his Commentary on the Book of Kings (II), „Cistercian Studies” 17 (1982)
Witek S., Interpretacja pokory w patrystyce zachodniej, RTK 17 (1970) z. 3, 5-24
Wojtczak J.A., O filozofii Ksenokratesa z Chalcedonu, Warszawa 1980
Zbiciak J., Augustyn: Myśl ascetyczno-mistyczna, EK I 1112

Published
2012-06-15


Kashchuk, O. (2012). The possession of virtues as foretaste of the celestial life in the teaching of st. Gregory the Great. Vox Patrum, 57, 263–275. https://doi.org/10.31743/vp.4131

Oleksandr Kashchuk 
Uniwersytet Iwana FrankiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.