Trinitarian terminology in Apponius’ "Expositio in canticum canticorum" (books I-III)

Ludmiła Lach-Bartlik

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Although Apponius’ Expositio in Canticum Canticorum refers directly to one of the books of the Old Testament, by dint of the allegorical exegesis used by it’s author, we can find there many New Testament subjects and theological problems. It also contains knowledge about the Holy Trinity. In the article there were used quotations about the Holy Trinity (from books I-III), one can find either the very noun “Trinity” (Trinitas) or individual Persons in the Holy Trinity: the Father, the Son and the Spirit, yet having relations with each other. In the first part of the article there were analyzed attributes, which are used by Apponius to describe the nature of the Holy Trinity: inseparabilis, individua, coaeterna Trinitas. The speci­fied attributes of the Holy Trinity get to the core of the Christian dogma about God and combine with the faith and baptism. God is one, indivisible, acting with a one divine power, but eternally existing in three Persons. In the second part of the article, the relations occurring in the Trinity were presented. Apponius’ Trinitas is the three Persons in God: the Father, the Son, and the Spirit. The Persons in the Trinity are in two kinds of relations: occurring between the Persons of the Holy Trinity (the immanent Trinity) and going beyond the Trinity into the world and human beings (the economic Trinity). Apponius using the language of symbols, metaphors and analogies, reminds the fundamental truths about God. By descrip­tion of the attributes of the Holy Trinity he emphasizes the unity of God, and by the description of the relations – the trinity of the Persons.

Keywords:

Apponius, Expositio in canticum canticorum, trinitarian terminology

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Apponius, Die Auslegung zum Lied der Lieder, Bücher I-III und Buch IX, eingeleitet, über¬setzt und kommentiert von. H. Köning, Fribourg in B. 1992
Apponius, In Canticum Canticorum Expositio, ed. B. de Vregille – L. Neyrand, CCL 19, Turnholti 1986
Breuning W., Nauka o Bogu, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1999
Concilium Romanum (a. 382), tłum. BF IV 11, Poznań 1989
Concilium Toletanum VIII
Joannes Cassianus, Contra Nestorium
Lexikon der antiken christlichen literatur, ed. S. Döpp – W. Geerlings, Freiburg 2002
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007
Stubenrauch B., Der Heilige Geist bei Apponius. Zum theologischen Gehalt einer spätantiken Hoheliedauslegund, Rom – Freiburg – Wien 1991
Vregille B. de – Neyrand L., Introduction, SCh 420, Paris 1997

Published
2012-06-15


Lach-Bartlik, L. (2012). Trinitarian terminology in Apponius’ "Expositio in canticum canticorum" (books I-III). Vox Patrum, 57, 379–397. https://doi.org/10.31743/vp.4138

Ludmiła Lach-Bartlik 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.