The constitutive elements of the initial catechesis according to "De catechizadis rudibus" of St. Augustine

Paweł Mąkosa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The work of St. Augustine’s De catechizandis rudibus form the beginning of fifth century has still relevant guidelines for catechists. In a special way it relates to the content and methods geared towards people who are at the beginning of the Christian initiation. An analysis of the work of St. Augustine allows to specify the constitutive elements of the catechesis. These are: narratio as a story about great works of God, cohortatio as a call to Christian life and hilaritas as a joy accompa­nying catechesis. St. Augustine points out that the initial catechesis should begin form proclamation of God’s love expressed in history of salvation, especially its major events. Only if the participants of catechesis answer the love of God with faith it is possible to call them for a faithful Christian life. Each of these two ele­ments of catechesis should be done with joy. All of the identified by St. Augustine elements of catechesis is also necessary in the contemporary Christian formation and should serve as an inspiration for today’s catechists.

Keywords:

Augustine, De catechizadis rudibus, initial catechesis

Augustinus, De catechizandis rudibus, PL 40, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Początkowe nauczanie katechizmu, POK 10, Poznań 1930
Benedictus XVI, Epistula Apostolica „Porta fidei” (11 X 2011), AAS 103 (2011)
Budzik W., Wstęp, w: Św. Augustyn. Pisma katechetyczne
Caster M. van, Catéchèse et dialogue, Bruxelles 1966
Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962
Colomb J., Le service de l’Evangile, Paris 1968
Congregatio pro Clericis, Directorium generale pro catechesi (15 VIII 1997), Città del Vaticano 1997, tłum. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrekto¬rium ogólne o katechizacji, Poznań 1998
Daniélou J. – Charlat R. Du, La catechesi nei primi secoli, Torino 1969
Du J. Le, Precatéchèse, Paris 1965
Firosz A., Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna, Lublin 1999
Gliściński J., Komunikacja międzyosobowa w katechezie na podstawie „De catechizadis rudibus” św. Augustyna, VoxP 10 (1990) z. 18
Gregorius Nazianzenus, Oratio
Joannes Paulus II, Adhortatio Apostolica „Catechesi tradendae”, tłum. w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świetego Jana Pawła II, t. 1: 1979-1995, Kraków 2006
Katecheza po Soborze Watykańskim II w świe¬tle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 2, Warszawa 1985
Mąkosa P., Podstawowe kompetencje komunikacyjne katechety młodzieży, w: Katecheta – wychowawca młodzieży, Kraków 2008
Murawski R., Historia katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011
Nagórny J., Wymiar moralny, w: Podstawowe wymiary katechezy, red. M. Majewski, Kraków 1991
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988
Ramsey B., La „Catéchèse des débutans” (De catechizandis rudibus), w: Encyclopédie. Saint Augustin, ed. A.D. Fitzgerald – A.M. Vannier, Paris 2005
Reil E., Aurelius Augustinus „De catechizandis rudibus”. Ein religionsdidaktisches Konzept, St. Otilien 1989
Sermo de Symbolo ad catechumenos, PL 40
Trapé A., S. Agostino e la catechesi: teoria e prassi, w: Valori attuali della catechesi patristica, ed. S. Felici, Roma 1982
Velli A.M., Introduzione, w: Agostino d’Ippona, La catechesi ai principanti (De catechi¬zandis rudibus), Milano 2005

Published
2012-06-15


Mąkosa, P. (2012). The constitutive elements of the initial catechesis according to "De catechizadis rudibus" of St. Augustine. Vox Patrum, 57, 399–408. https://doi.org/10.31743/vp.4139

Paweł Mąkosa 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.