"Communes et ecclesiastici" in Irenaeus of Lyons' "Adversus haereses" III 15, 2

Przemysław Piwowarczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Irenaeus, bishop of Lyons in Gaul, only in few places of his Adversus haereses gives us a glimpse at social activity of the Valentinians. In Adversus haereses III 15, 2 he portrays them, speaking to „communes et ecclesiasticos”. Using such a form, the Valentinians do not tend to distinguish non-gnostic members of the Church from their inner circle, as Irenaeus tries to present it, shifting very smooth­ly from communes to simpliciores. They underline rather the common share of all Christians in the Church, even if some of them still need some deeper exposition of the truth to fully participate in it.

Keywords:

Communes et ecclesiastici, Adversus haereses, Irenaeus of Lyons

A Patristic Greek Lexicon, ed. G.W.H. Lampe, Oxford 1961
Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto
Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament und der übrigen urchristlichen Literatur, hrsg. W. Bauer, Berlin 1937
Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau, SCh 211, Paris 2002
Koschorke K., Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum. Unter be¬sonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate „Apokalypse des Petrus”(NHC VII, 3) und „Testimonium Veritatis” (NHC IX, 3), Leiden 1978
Koschorke K., Eine neugefundene gnostische Gemeindeordnung. Zum Thema Geist und Amt in frühen Christentum, ZThK 76 (1979) 30-60
L’interprétation de la gnose (NH, 1), ed. W.P. Funk – L. Painchaud – E. Thomassen, Québec – Louvain 2010
Lampe P., Die stadtrömische Christen in der ersten beiden Jahrhunderten. Unter¬suchungen zur Sozialgeschichte, Tübingen 1989
Le Traité Tripartite (NH, I, 5), ed. E. Thomassen, Québec 1989
Markschies Ch., Valentinian Gnosticism: Toward the Anatomy of a School, w: The Nag Hammadi Library after Fifty Years. Proceedings of the 1995 Society of Bibli¬cal Literature Commemoration, ed. J.D. Turner –A.M. McGuire, NHS 44, Leiden 1997, 401-438
Myszor W., „Ekklesia” i „Kościół” w ujęciu gnostyków w II i III wieku, VV 6 (2004)
Myszor W., Gnosty¬cyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, „Communio” 106 (1998) nr 4
Myszor W., Patrologia. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń, Katowice 1984
Myszor W., Tractaus Tripartitus. Wstęp, SACh NS 7, 87-88
Nag Hammadi Codex I (The Jung Codex), ed. H.W. Attridge – E.H. Pagels, NHS 22, Leiden 1985, tłum. W. Myszor: Tractatus Tripartitus, w: Biblioteka z Nag Hammadi. Ko¬deksy I i II, SACh NS 7, Katowice 2008
Schöllgen G., Ecclesia sordida? Zur Frage der Schichtung frühchristlichen Gemeinden am Beispiel Karthagos zur Zeit Tertullians, Münster 1985
Siegert F., Nag-Hammadi-Register, Tübingen 1982
Theologisches Begriffslexi¬kon zum Neuen Testament, hrsg. L. Coenen – E. Beyreuther – H. Bietenhard, I, Wuppertal 1979
Thomassen E., The Spiritual Seed. The Church of the „Valentinians”, Leiden 2006

Published
2012-06-15


Piwowarczyk, P. (2012). "Communes et ecclesiastici" in Irenaeus of Lyons’ "Adversus haereses" III 15, 2. Vox Patrum, 57, 495–503. https://doi.org/10.31743/vp.4148

Przemysław Piwowarczyk 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.