The autobiographical elements in three of African passions from III century

Marek Starowieyski

Uniwersytet Warszawski , Poland

Abstract

Three African Passions from III century contains the characteristic element: autobiographical parts, which we do not find in other passions of ancient period. There are Martyrdom of Saints Perpetua and Felicity (203 c.), Martyrdom of Montanus, Lucius and their companions (259 c.) and Martyrdom of Marianus and Jacob. This all three Passions are authentic and principally autonomic of themselves, but two latest patterns of popular in Africa Passion of Perpetua and Felicity in some of elements. The autobiographical elements relates to description of the Passion as well as visions, which were experienced in prison. That latest mentioned element does not have to be understood as a influence of Montanism over this works – both this elements are given in different form and included in different way at the same work. The artistic level of descriptions is also different from the most beautiful pieces of Passion of Perpetua and Felicity to rather simple followed pieces of the work. Martyrs were really involved writing in prison and handed-down descriptions of themselves martyrdom to build future generations and give them shinning examples.

Keywords:

passions, III century

Acta latinas de már¬tires africanos, ed. J. Leal, Madrid 2009
Acta proconsularia S. Cypriani, PL 3
Allard P., Les derniers persecutions du IIIe siècle, Paris 1898
Amat J., Songes et visions. L’au-delà dans la littérature latine tardive, Paris 1985
Aronen J., Marianus’ Vision in the Acta of Marianus and Jacobus. An Analysis of style, structure and composition, WS 97 (1984) 169-186
Augustinus, Sermo, PL 38
Blant E. le, Les persecutions et les martyres, Paris 1893
Brenner J.N., Perpetua and his diary, w: Märtyrer und Märtyrerakten, Stuttgart 2002
Brenner J.N., The Visio of Saturus in the Passio Perpetua, w: Jerusalem, Alexandria, Rom. Festschrift A. Hilhorst, ed. F. García Martinez, Bonn – Leiden 2007
Courcelle P., Les Confessions de S. Augustin dans la traditon littéraire, Paris 1963
Delehaye H., Passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 1966
Dodds R., Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, tłum. J. Partyka, Kraków 2004
Dulaey M., DSp XIV 1060-1066
Dulaey M., Le rêve dans la vie et la pensé de St. Augustin, Paris 1973
Dupuis X., Hagiographie antique et histoire: l’exemple de la Passion du Lucius et de Montanus, REA 49 (2003) 253-265
Fontaine J., Tendences et difficultés d’une prose chrétienne naissante: l’esthétique composite de la „Passio Perpetuae”, w: tenże, As¬pects et problèmes de la prose d’art latine au IIIe siècle, Torino1968, 69-97
Franchi de’ Cavallieri P., Gli Atti dei SS. Montano, Lucio e compagni, w tegoż: Scritti agiografici, I, Città del Vaticano 1962
Franchi de’ Cavallieri P., La Passio SS. Mariani et Iacobi, ST 3 (1900) 7-73
Franchi de’ Cavallieri P., Nuove osservazioni critiche ed esegetiche sul testo della Passio Sanctorum Montani et Lucii, w tegoż: Note agiografiche, III, ST 22, Roma 1909
Kaczmarkowski M., Struktura pionowa tekstów: „Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis”, „Passio sanctorum Iaco¬bi” i „Passio Sanctorum Montani et Lucii”, VoxP 11-12 (1991-1992) t. 20-23
La Pasion des Saint Lucius et Montanus. Histoire et edition du texte, ed. F. Dolbeau, REA 29 (1983) 39-82
La passione di Perpetua e Felicita, ed. M. Formisano – E. Cantarella, Milano 2008
Mertens G., Les premiers martyrs et leur rêves, RHE 81(1986) 5-46
Mertens G., Les rêves dans les passions des martyrs. Analyse narra¬tive, „Augustinianum” 44 (2004) 269-319
Miscellanea Agostiniana, I, Roma 1930
Misch G., Geschichte der Autobiographie, Bd. 1/2, Frankfurt a. M. 1950
Monceaux P., Histoire littéraire, II, Paris 1902
Monceaux P., Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, I, Paris 1901
Rzymska elegia miłosna, tłum. A. Świderkówna, oprac G. Przychocki – W. Strzelecki, BN II 90, Wrocław 1955
Simonetti M., La Passione di Mariano e Giacomo e il sermone 284 di sant’Agostino, „Orpheus” 4 (1957) 76-82
Starowieyski M., Autobiografie męczenników afrykańskich w III wieku, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze późnego an¬tyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 4, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska – D. Próchniak, Lublin 2004, 111-126
The Acts of the Christian martyrs. Texts and English translations, red. H. Musurillo, Oxford 1972

Published
2012-06-15


Starowieyski, M. (2012). The autobiographical elements in three of African passions from III century. Vox Patrum, 57, 575–585. https://doi.org/10.31743/vp.4153

Marek Starowieyski 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.