St. Justin – a righteous man among the nations

Justyna E. Wróblewska

Gdańsk , Poland

Abstract

This article refers to St. Justin, who was one of the Church Fathers, one of the first Christian philosophers and Greek apologists and also a martyr for the Christian faith when this was spreading throughout the Roman Empire. In the preface, it is shown that a hostile attitude existed at the time of both the Roman Empire and the Jews towards Christianity at its very beginning. Christians were being stultified and sentenced to death. Each part of the article shows Justin in a different cultural role. First, we can see the beginnings of his life. Justin lived in the second century after Christ. He was born in Samaria, which was firmly hellenised and that is why he was well prepared to live in a multinational empire in those times. As a Christian philosopher Justin was entering into relations with the Jews and pagans, always seeking the truth. The next part is about Justin – as a philosopher. He was also the most popular and the most outstanding Christian philosopher of the second century after Christ. He kept a positive attitude towards philosophy. He valued Stoics, Platonics, Socrates and Plato in some areas, so that he could notice elements of truth in the teachings of Greek philosophers. But Justin was against religious syncretism. We owe to Justin the demonstration of Christian true faith through pagan philo­sophical concepts. He was looking for dialogue between Christianity and pagan philosophy and used its terms to show others the only true wisdom which he had got to know by himself. Since the mid-second century the pastoral purpose of patristic literature was changing to become a means of defence of Christianity against attacks from out­side and inside – meaning heretics. He also started the new type of discussion with heretics. Then Justin as a theologian – he refers many times to the Old Testament and Prophets announcing the coming of Jesus – Logos, whose grain of truth Justin noticed in every ancient teaching. Justin also refers to the parallel between Socrates and Christ, something we can find everywhere in the Apology of Justin. He also left us the oldest descriptions of the sacrament of Baptism and the Eucharist. He is the person who created the dialogue between faith and intellect. Another part speaks about apologies which first of all were to demand equa­lity with other religions and philosophies. Then as an apologist – he defended Christianity from unfounded accusations by Roman emperors and cultural elites. He defended the Christian faith through the use of rational arguments. He wanted to show universal truth via rational discourse. Finally Justin as the righteous man , which we can say he was called because of his name (Lat. iustinus – righteous) and which was the way he acted in his life. He was searching for the truth in his life, the true knowledge. He founded a philosophical school in Rome in which he taught one true wisdom and as a true philosopher he did this free of charge. He was accused of being a Christian and brought before the judge, because he did not accept the pagan gods, and did not obey the Emperor. The best apology for Christians was their readiness for martyrdom. As a Christian philosopher he ended his life and sealed it by shedding his blood shed for Christ. He is regarded as one of the early Church Fathers. This early witness of Tradition became one of the first who tried to bring Christian thinking closer to Greek philosophy; Justin became a something of a keystone which linked antiquity with the novelty of Christianity. In conclusion, Justin brought Christianity closer to philosophy by explaining it using philoso­phical language.

Keywords:

Justin, righteous man

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Campenhausen H. von, Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1998
Chadwick H., Myśl wczesnochrześcijańska a tradycja klasyczna, tłum. P. Siejkowski, Poznań 2000
Cicero, De officiis
Czyżewski B., Śladami Ojców Kościoła, Gniezno 1998
Drączkowski F., Patrologia, Pelplin – Lublin 1998
Eu¬zebiusz z Cezarei, Praeparatio evangelica
Fiedrowicz M., Teologia Ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, tłum. W. Szymona, Kraków 2009
Filon z Aleksandrii, De vita Mosis
Górka B., Jezus i Samarytanka (J 4,1-42). Historia i inicjacja, Kraków 2008
Górny J.J., Patrologia (Literatura patrystyczna w zarysie), Olsztyn 2002
Hamman A., Por¬trety Ojców Kościoła: praktyczny przewodnik po patrologii, Warszawa 1978
Hamman A.G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197), tłum. A. Guryn – U. Sudolska, Warszawa 1990
Harnack A., Reden und Aufsätze, I 1, Giessen 1904
Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. 1: Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i Symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, red. B. Sesboüé – J. Wolinski, tłum. P. Rak, Kraków 1999
Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1977
Justinus, Apologia
Justinus, Dialogus cum Judaeo Tryphone
Księga imion świętych, t. 3, Kraków 1998
Lisiecki A., Męczeństwo świętych męczenników Justy¬na, Charytona, Charyty, Euelpistosa, Hieraxa, Pajona i Liberiana, umęczonych w Rzymie, POK 4
Łucarz S., Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007
Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1937
Martyrium S. Iustini et sociorum, PG 6
Michalski M., Antologia literatury patrystycznej, I, Warszawa 1975
Mirewicz J., Współtwórcy Europy, Kraków 2003
Misiarczyk L., Wstęp. Apologetyka wczesnochrześcijańska, BOK 24, Kraków 2004
Padovese L., Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A. Baron, Kraków 1994
Słownik ła¬cińsko-polski, III, red. M. Plezia, Warszawa, 2007
Staniek E., Aktualność katechezy Ojców Kościoła, Kraków 2006
The illustrated Bible Dictionary, ed. J.D. Douglas, I, Leicester 1998
Wipszycka E. – Starowieyski M., Męczennicy, OŻ IX, Kraków 1991

Published
2012-06-15


Wróblewska, J. E. (2012). St. Justin – a righteous man among the nations. Vox Patrum, 57, 751–761. https://doi.org/10.31743/vp.4170

Justyna E. Wróblewska 
GdańskLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.