The attitude of a poor person to the benefactor and his gift in the teaching of the ancient Church (1st-3rd century)

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The article deals with the problem of the responsibility of a poor person for the received gift. Analysis of selected writings of Christian antiquity reveals that every poor person who asks the rich for assistance is responsible to God for the received gift. All those who appeal to the benevolence of the rich and extort their help will answer at God’s judgment. In turn a poor person who is in real need is God’s altar. The alms given to the poor are a sacrifice that the rich offer on the altar of God himself. This confers a supernatural dimension upon alms. Moreover, between the benefactor and the recipient the relation of a reciprocal exchange of goods is established. The poor person who is supported with material goods by a rich person reciprocates with spiritual gifts: intercessory prayer and gratitude that continue even after the benefactor’s death. Thus, the rich person who receives the spiritual gifts benefits more than the poor person because in return for perish­able material goods he is given eternal life.

Keywords:

I-III century, ancient Church, poor people

Clemens Alexandrinus, Quis dives salvetur, GCS 17
Clemens Alexandrinus, Stromata
Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios
Concilium Eliberitanum
Constitutiones Apostolorum
Cyprianus Carthaginiensis, De opere et eleemosynis
Didascalia, ed. F.X Funk: Didascalia et Constitutiones Apostolorum, I, Paderborn 1905
Gliściński J., Zagadnienia społeczne w pismach Ojców Kościoła, CT 63 (1993) 53-65
Grzywaczewski J., Postawa dojrzałego chrześcijanina wobec skomplikowanych kwestii społecz¬nych według Klemensa Aleksandryjskiego, VoxP 10 (1990) t. 19, 651-657
Hamman A., Życie codzien¬ne pierwszych chrześcijan (95-197), tłum. A. Guryn – U. Suchodolska, Warszawa 1990
Hermas, Pastor
Homerski J., Caritas w Starym Testamencie, VoxP 16 (1996) t. 30-31
Jundziłł J., Czy człowiek bogaty może być zbawiony? Bogactwo i ubóstwo w świetle myśli patrystycznej, w: Patrystyczne dziedzictwo społecznej nauki Kościoła, red. T. Makowski, Gniezno 1996
Justinus, Apologia, PG 6
Musiał D., Asklepiejony jako ośrodki opieki nad chorymi w starożytności, VoxP 16 (1996) t. 30-31
Obrycki K., Problematyka charytatywna w pismach Tertuliana, VoxP 16 (1996) t. 30-31
Policarpus, Epistula ad Philippenses
Rodziński A., Bogactwo i ubóstwo w świetle myśli chrześcijańskiej pierwszych trzech stuleci, VoxP 16 (1996) t. 30-31
Rodziński A., Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, Lublin 1960
Tertullianus, Apologeticus

Published
2012-06-15


Wygralak, P. (2012). The attitude of a poor person to the benefactor and his gift in the teaching of the ancient Church (1st-3rd century). Vox Patrum, 57, 763–772. https://doi.org/10.31743/vp.4172

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.