Brainless creatures are a call to perfection. Contribution to a study on St. Ambrose’s "Hexaemeron"

Brunon Zgraja

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

The present article presents an interpretation made by St. Ambrose in the Commentary to the Six Days of Creation, the so-called Hexaemeron, of some fea­tures of the brainless crestures – plants and animals – in the context of indications and instructions regarding perfection of moral life of the faithful entrusted to his care and, at the same time, it shows the essential elements of a model of Christian perfection, from the point of view of Ambrose as pastor. In brief, Ambrose appeals to the faithful to cultivate in themselves an attitude of humility before God, to stand up for the Christ’s persecuted sheepfold, to guard the deposit of faith handed over to them, to faithfully fulfill his commands, furthermore, to care for conversion of others, to strive for a proper shape of matrimonial and parental love. What is more, Christian perfection, in Ambrose’s opinion, means also freedom from greed, from laziness, a development of the virtues of faith and hope, cultivating an attitude of justice and charity in one’s life, ability to withstand poverty, trust in God’s care, zeal in fulfilling the tasks entrusted to us, hospitality, care for parents, joint respon­sibility for the development of the State, and also keeping widow’s chastity.

Keywords:

Ambrose, Hexaemeron

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Ambrosius, Hexaemeron
Bogacki A., Wstęp, w: Św. Ambroży, Hexaemeron, tłum. W. Szołdrski, PSP 4, Warszawa 1969
Bogucki A., Wstęp, w: Św. Ambroży, Wykład ewangelii według św. Łukasza, tłum. W. Szołdrski, PSP 16, Warszawa 1977
Brożek M., Heksaemeron w literaturze antycznej, „Meander” 38 (1983)
Campenhausen H. von, Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1998
Crouzel H., La distinction de „la typologie” et de „l’allégorie”, BLE 65 (1964) 161-174
Drączkowski F., Patrologia, Pelplin-Lublin 1998
Gosserez L., Les jardins de saint Ambroise dans l’„Exameron”, „Graphè” (2008) nr 17, 65-93
Krynicka T., „Hexaemeron” Ambrożego z Mediolanu jako źródło do XVII księgi „Etymo¬logii” Izydora z Sewilli, VoxP 25 (2005) t. 48
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989
Małunowiczówna L., Ambroży, EK I 413
Nazzaro A.V., Il „De viduis” di Ambrogio, „Vichiana” 13 (1984)
Paciorek A., Ambrozjańskie inspiracje egzegezy biblijnej, VoxP 17 (1998) t. 34-35, 95-105
Pałucki J., Ambroży z Mediolanu, Kraków 2004
Pałucki J., Na¬bywanie cnót w ambrozjańskim programie doskonalenia chrześcijańskiego, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1997, 77-88
Pałucki J., Świę¬ty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996
Patrolo¬gia, III, ed. J. Quasten – A. di Berardino, Casale Montferrato 1992
Pizzaloto L.F., La dottrina esegetica di sant’Ambrogio, Milano 1978
Savon H., Le temps de l′exégèse allégorique dans la catéchèse d′Ambroise de Milan, w: Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen Age III-XIIIe siècle (Paris, 9-12 mars 1981), éd. J.M. Leroux, Paris 1984, 345-361
Swift L.J., Basil and Ambrose on the Six Days of Creation, „Augustinianum” 21 (1981) 317-328
Żurek A., Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993

Published
2012-06-15


Zgraja, B. (2012). Brainless creatures are a call to perfection. Contribution to a study on St. Ambrose’s "Hexaemeron". Vox Patrum, 57, 821–837. https://doi.org/10.31743/vp.4176

Brunon Zgraja 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.