The Eucharistic catechesis of saint Augustine

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Preparation for participating in the Eucharist took place in the fourth and fifth centuries as part of pre-baptismal catechesis, and to a more degree as part of mystagogical catechesis which took place after baptism. A few of such catecheses have been preserved after saint Augustine. He preached them at Easter. In these catecheses he tried to make neophytes aware of the real presence of Christ in Bread and Wine. He justified it using biblical texts especially Christ’s statements about „the living bread”. The main task and duty of Christians was to wake up in the faith and receive the Eucharist worthily.

Keywords:

Augustine, Eucharistic catechesis

Augustyn, De diversis quaestionibus
Augustyn, Sermo
Berrouard F. M., L’être sacramentel de l’Eucharistie selon s. Augustin. Commentaire de Jean VI, 60-63 dans le „Tractatus XXVII, 1-6 et 11-12 in Ioannis Evangelium”, NRTh 99 (1977)
Botte B., Introduction, SCh 25bis, Paris 1961
Comeau M., Les prédications Pascale de Saint Augustin, RSR 23 (1933)
Cuscito G., Introduzione, w: Cromazio do Aquileia, Catechesi al popolo, Roma 1979
Drobner H., Augustinus von Hippo. Predigten zum österlichen Triduum (Sermones 218-229D). Einleitung, Text, Übersetzung, Beiträge zum Studium der Kirchenväter. Patrologia XVI, Frankfurt am Main 2006
Grossi V., Gv 20-21 nella catechesi della Chiesa d’Ippona al tempo di S. Agosti¬no, w: Atti del IV Simposio di Efeso su S. Giovanni apostolo, ed. L. Padovese, Roma 1994, 174-189
Jacob Ch., Zur Kriese der Mystagogie in der Alten Kirche, „Theologie und Phi¬losophie” 66 (1991)
Lambot C., Les sermons de saint Augustin pour fêtes de la Paques, RBen 79 (1969)
Lambot C., Les sermons de saint Augustin pour fêtes de la Paques. Liturgie et archeolo¬gie, RSR 30 (1956)
Lamirande É., „Fidelis” et l’ecclesiologie de s. Au¬gustin un theme etrangement neglige, „Augustinianum” 41 (2001) 169-200
Mazza E., La mistagogia. La catechesi liturgiche della fine del quarto secolo e il loro metodo, Roma 1996
Meer F. Van der, Sant’Agostino pastore d’anime, Roma 1971
Perrin M.Y., Arcana misteria ou ce que cache la religion. De certains pratiques de l’arcana dans christianisme antique, w: Religonen – die Religie Erfahrungen / Religions – the religions experience, ed. T. Schabert – M. Riedle, Würzburg 2008
Pizzolato L., Il valore letterario della mistagogia antiochena, „Annali di Scienze Religiose” 11 (2006)
Pizzolato L., La nascita della letteratura mistagogica, „Annnali di Scienze Religiose” 7 (2002)
Poque S., Les lectures liturgiques de l’octave à Hippone d’après les Traités de S. Augus¬tin sur la Première Épître de S. Jean, RBen 74 (1964)
Sage A., L’Eucharistie dans la pènsée de s. Augustin, REAug 15 (1969)
Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997
Triacca A., Liturgia e catechesi nei Padri, „Salesianum” 41 (1975) nr 1
Zwinggi A., Die Osternacht bei Augustinus, „Liturgisches Jahrbuch” 20 (1970)
Żurek A., Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna, RBL 62 (2009) nr 1, 25-36
Żurek A., Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opole 2008

Published
2012-06-15


Żurek, A. (2012). The Eucharistic catechesis of saint Augustine. Vox Patrum, 57, 853–862. https://doi.org/10.31743/vp.4178

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.