Plato about old age and aged people

Anna Z. Zmorzanka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The article presents Plato’s views on topic of the old age and aged people. There were talked the following topics over: (1) Plato’s terminology of the old age on the background of vocabulary arisen to first half of fourth age; (2) periodization of older age presented in Laws; (3) theory on topic of the aging presented in Timaeus; (4) how mean should lives through his own old age – for example the old man Cephalus; (5) view on topic of the elderly’s role in society; (6) laws of the elderly and project of social care in vision of ideal state. There was said in conclusion, that Plato was only one ancient author, who extensi­vely appeared the problems of old age as well, but philosophical anthropology was that things, which joined different voices in cohesive theory.

Keywords:

Plato, aged people

A Greek English lexicon, ed. H. Liddell – R. Scott, Oxford 1958
Abramowiczówna Z., Starość u Homera, „Meander” 37 (1982) 291-297
Alfonsi L., Sulle fonti del „De senectute”: la parola del passato, „Rivista di Studi Antichi” 41 (1955) 121-129
Amerise M., Girolamo e la «Senectus»: età della vita e morte nell’epistolario, Roma 2008
Arystoteles, De generatione animalium, tłum. P. Siwek: Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, Warszawa 1979
Augustyn, De civitate Dei
Barański J., Hipokratesa koncepcja sztuki leczenia, „Nauki Humanistyczne” 6 (2001)
Byl S., Platon et Aristotle ont-ils professé des vues contradictiones sur le viè illesse?, „Les Etudes Classiques” 42 (1974) 13-26
Cicero, De senectute, tłum. A. Twardecki, w: Pochwała starości, Warszawa 1996
Clota J.A., Platon y la vejez, „Helmantica” 5 (1954) 61-69
Dembińska D., Szanuj podeszły wiek, „Meander” 37 (1982) 283-289
Dembiński B., Status ontyczny liczby w wybranych systemach filozofii greckiej, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2005, nr 3(38), 18-27
Diogenes Laertios, Vitae philosophorum
Dwie księgi Hipokratesa: „O powietrzu, wodach i okolicach” oraz „O lecznictwie pierwotnym”, tłum. H. Łuczkiewicz, Warszawa 1890
Filek J., Uformowanie świata. Próba zrozumienia geometrii „Timajosa”, „Kwartalnik Filozoficzny” 32 (2004) z. 4, 5-35
Grzybowski J., Platoński ideał politycz¬ny – niebezpieczna utopia czy wzniosły mit?, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 3 (2003)
Herodotus, Historiae, tłum. S. Hammer: Herodot, Dzieje, Warszawa 2003
Hershbell J.P., Empedoclean influences on the „Timaeus”, „Phoenix” 28 (1974) 145-166
Hipokratesa aforyzmy, Rokowania oraz Przysięga, tłum. H. Łuczkiewicz, Warszawa 1864
Homerus, Ilias
Homerus, Odyssea
Lewandowicz J., Relacja pojęć logos – mythos w pismach Platona, RH 44 (1996) z. 3, 81-92
Lexicon Platonicum, ed. F. Astius, vol. 1-3, Lipsiae 1835-1838
Majkrzak H., Starość człowieka jako problem filozoficzny w myśli klasycznej, „Człowiek w Kulturze” 14 (2002) 199-209
Minois G., Historia starości: od antyku do renesansu, tłum. K. Marczewska, Warszawa 1995
Mrówka K., Struktura geometryczna rzeczywistości w „Timajosie” Platona, „Edukacja Humanistyczna” 2003, nr 1-2
Ostański P., Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym: studium egzystencjalno-teologiczne, Poznań 2007
Ovidius, Metamorphoses
Ożóg T., M.T. Cycerona apologia starości, w: Dorosłość wobec starości. Oczekiwanie – radość – dylematy, red. R. Konieczna-Woźniak, Poznań 2008, 165-174
Pindar, Nemea
Pindar, Olimpia
Plato, Amatores
Plato, Epistula
Plato, Euthydemus
Plato, Hippias maior
Plato, Laches
Plato, Leges
Plato, Phaedrus
Plato, Protagoras
Plato, Respublica
Plato, Symposion
Plato, Teaethetus
Plato, Timaeus
Platons ausgewählte Schriften, Bd. VII/1, Leipzig 1893
Plutarchus, An seni respublica gerenda sit
Podbielski H., Starość i starcy w poematach Homera, w: Dojrzewanie do pełni życia: starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk – E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, 59-70
Ps-Plato, Axiochus, tłum. L. Regner: Pseudo-Platon, Zimorodek i inne dialogi, BKF, Warszawa 1985
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2, tłum. E. Zieliński, Lublin 2001
Seneca, Epistula
Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 1-4, Warszawa 1958-1965
Słownik grecko-polski, t. 1-2, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2001
Solon, Fragmenta, tłum. W. Klinger w: Antologia liryki greckiej, Wrocław 1955
Stein A., Platons Charakteristik der menschliche Alterssuffen, Bonn 1966
Steinbarger P.J., Who is Cephalus, „Political Theory” 24 (1996) 172-199
Taylor A.E., A commentary on Plato’s „Timaeus”, Oxford 1928
Tosi R., Il pensiero greco dai presocratici al peripato, w: Senectus. La vecchia nel mondo classico, ed. U. Mattioli, vol. 1: Grecia, Bologna 1995
Wilowski W., Starość, umieranie i życie po życiu w nauce pisanej a nowa interpretacja Platona, w: Tradycja i postęp: studia z historii filozofii, red. B. Andrzejewski, Poznań 1997
Winniczuk L., Carpe diem hasłem nie tylko młodzieży, „Meander” 37 (1982)
Zygmuntowicz D., Kilka uwag na temat symboliki „Praw” Platona, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” (2005) 3(38), 49-65

Published
2011-12-15


Zmorzanka, A. Z. (2011). Plato about old age and aged people. Vox Patrum, 56, 73–104. https://doi.org/10.31743/vp.4209

Anna Z. Zmorzanka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
a. In the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
b. Within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
c. In the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
The publisher may grant sub-licenses.
Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.