The obligations and privileges of the aged people according to Clement of Alexandria

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

In an old man, Clement of Alexandria sees the ideal of a perfect Christian, who thanks to intellectual and moral formation, reached the status of God’s friend. For this reason, he is entitled to the care of his family, to be honored and respected by the young people, to drink a wine and conduct conversations during the feasts and to undertake the functions of the teacher and housemaster. The old man is required to maintain a senile appearance without cosmetic procedures and to hold tactful conversations and to drink a wine in moderation during the feasts.

Keywords:

Clement of Alexandria, aged people

Antiphon, Frg.
Clemens Alexandrinus, Paedagogus, ed. O. Stählin, GCS 12, tłum. M. Michalski, w: tenże, Antologia literatury patrystycznej, I, Warszawa 1975
Clemens Alexandrinus, Protrepticus
Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. O. Stählin – L. Früchtel, GCS 52, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce, I, Warszawa 1994
Plato, Leges
Plato, Respublica
Plato, Timaios
Sophocles, Peleus
Teopompus, Frg.

Published
2011-12-15


Drączkowski, F. (2011). The obligations and privileges of the aged people according to Clement of Alexandria. Vox Patrum, 56, 281–288. https://doi.org/10.31743/vp.4222

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.