Old age – maturity. „Senex” i „senectus” in Gallic literature of the 5th and 6th centuries

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

The theme of old age is presented only occasionally by Latin authors who wrote their works in Gallia in the 5th and 6th centuries after Christ. The term „old man” is first and fore­most a man of advanced age. Nowhere, however, a limit of old age is defined. Usually one can find a reference to a man still vital, though bearing the hallmarks of loss of strength and fitness. Old age is sometimes linked up with infirmity. Nowhere, however, one talks about any special care that these old people or the old with symptoms of old age need. In a positive sense old age means a person who has experience and authority. People of the Church who enjoy respect are often described in this way. Reaching old age under­stood in this sense was seen as an expression of God`s blessing.

Keywords:

old age, maturity, Gallic literature

Caesarius Arelatensis, Expositio in Apocalypsim, PL 35
Caesarius Arelatensis, Sermo, CCL 103
Cyprianus – Viventius, Vita S. Caesarii Arelatensis, ed. G. Morin, w: S. Caesarii Opera omnia, II, Maredsous 1942, 323, POK 32, Poznań 2008
Gregorius Turonensis, Historia Francorum, PL 71, tł. Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, oprac. i komentarz D.A. Sikorski, Tyniec – Kraków 2002
Gregorius Turonensis, Statuta Ecclesiae Antiqua, CCL 148
Gregorius Turonensis, Vitae Patrum, PL 71
Julius Pomerius, De vita contemplativa, PL 59
Neri V., Il tema della „senectus” nella storiografia pagana e cristiana della tarda an¬tichità (da Costantino a Gregorio Magno), w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità, ed. U. Mattioli, vol. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007
Suder W., Census popu¬li. Demografia starożytnego Rzymu, Wrocław 2003

Published
2011-12-15


Żurek, A. (2011). Old age – maturity. „Senex” i „senectus” in Gallic literature of the 5th and 6th centuries. Vox Patrum, 56, 393–400. https://doi.org/10.31743/vp.4232

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.