Old men in writings of the Syriac Church Fathers

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

In this contribution author analyse certain christological and eschatological aspects of old age in writings of the Syriac Church Fathers: Testament of Adam a Christian (pseud­epigraphical work from 3rd century A.D.), Acts of the Holy Apostle Thomas (the New Testament apocrypha from 3rd century A.D.), Demonstration on death and the last days of Aphrahat the Persian Sage (4th century A.D.), Hymns of Ephrem the Syrian On Paradise, On Virginity, On the Nativity, and at last one homily from Liber Graduum (a collection of 30 spiritual homelies from 5th century A.D.).

Keywords:

old men, Syriac Church Fathers

Acta Judae Thomae Apostoli, tłum. w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, II: Apostołowie, cz. 1, Kraków 2007
Afrahat, Demonstrationes, ed. J. Parisot, PSyr 1, Paris 1894
Afrahat, Hymni de nativitate, CSCO 186
Afrahat, Hymni de paradiso, CSCO 174
Afrahat, Hymni de virginitate, CSCO 223
Albert M., Langue et littérature syriaque, w: M. Albert – R. Beylot – R.G. Coquin, Christianismes Orientaux. Introduction à l’étude des langues et des littératures, Paris 1993
Éphrem de Nisibe, Hymnem sur la nativité, trad. F.Cassingena-Trévedy, SCh 459, Paris 2001
Liber graduum, ed. M. Kmosko, w: PS 1/3, ed. R. Graffin, PSyr 3, Parisiis 1926
Myszor W., Memra, w: C.V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w., oprac.W. Myszor, tłum. E. Burska, Warszawa 2001
Rubinkiewicz R., Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987
Testament of Adam. A new translation and introduction by S.E. Robinson, w: The Old Pseudepigrapha, vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments, ed. J.H. Charlesworth, New York 1983
Testamentum Patris Nostri Adam, ed. M. Kmosko, w: Patrologia Syriaca 2, Paris 1907
Uciecha A., Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Katowice 2002
Vergani E., Senes non moriuntur, nec senescunt iuvenes. L’anziano in alcui testi della letteratura siriaca, w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità, ed. U. Mattioli, vol. III: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007, 681-703

Published
2011-12-15


Uciecha, A. (2011). Old men in writings of the Syriac Church Fathers. Vox Patrum, 56, 401–409. https://doi.org/10.31743/vp.4233

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.