Old age in Armenian patristic literature

Jan W. Żelazny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

In Armenian tradition, old age, with its grey hair, symbolizes wisdom and respon­sibility. The country’s tradition depends on elderly people. Opinions expressed in the Armenian literature of that time are similar to the ones regarding the same issue occurring in the entire Middle East. Only two issues arising interest and cause surprise. The first thought concerns the gossiping of elderly women, which does not mean anything wrong, but may rather be related to method of transferring tradition that creates collective mem­ory of a nation. The second question is close relation between old age and adolescence. Both children and elderly people are the basic groups in the community on whose survival the nation’s future depends.

Keywords:

old age, Armenian patristic literature

Agathangelos, Historia Armeniae
Bais M., La con¬cezione della vecchiaia nei testi armeni dei secoli V-VII, w: Pensiero e istituzioni del mondo classico nelle culture del Vicino Oriente. Atti del Seminario Nazionale di studio Brescia, 14-16 X 1999, ed. R.B. Finazzi – A. Valvo, Alessandria 2001, 55-78
Bais M., La vecchiaia nella letteratura armena antica, w: Senectus. La vecchiaia nell’an¬tichità, ed. U. Mattioli, vol 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007, 706-746
Élisée Vartabed, Histoire de Vartan et de la guerre des Arméniens, w: Élisée Vartabed, Collection des historiens anciens et modernes de l’Arménie, t. 2, Paris 1869
Eliseus Vardapetus, Historia Vardani
Elishē, History of Vardan and the Armenian War, Cambridge 1982
Faustus Byzantinus, Historiae, ed. G. Uluhogian, trad. M. Bais – L.D. Nocetti: P’awstos Buzand, Storia degli armeni, Milano 1997
Feydit F., L’épopée populaire arme¬nienne, „Bazmavep” 115 (1957)
Garsoian N., The Epic histories attributed to P’awstos Buzand, Cambridge 1989
Ibarra Benlloch M., Mulier fortis. La mujer en las fuentes cristianas (280-313), Zaragoza 1990
Lazarus Parpecinus, Historia Armeniae
Massaro M., Aniles fabellae, „Studi Italiani di Filologia Classica” 49 (1977) 104-135
Moses Khorenats‘i, History of the Armenians, London 2006
Moyses Chorensis, Historia Armeniae
Plato, Respublica
Traina G., Materiali per un commento a Movses Xorenac’i, Patmut’iwn Hayoc‘ II, „Le Muséon” 108 (1995)

Published
2011-12-15


Żelazny, J. W. (2011). Old age in Armenian patristic literature. Vox Patrum, 56, 411–416. https://doi.org/10.31743/vp.4234

Jan W. Żelazny 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.