Św. Atanazy Aleksandryjski, List encykliczny do biskupów (CPG 2124: Epistula encyclica ad episcopos)

Przemysław Szewczyk

Polska , Poland

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Atanazy Aleksandryjski, Epistula encyclica ad episcopos

Ambrosius, Epistolae
Athanasius, Apologia contra Arianos
Athanasius, Epistula encyclica
Athanasius Werke, Bd. II/1, Berlin – Leipzig 1955
Augustinus, Confessiones
Bardenhewer O., Geschichte der altkirchlichen Literatur, Bd. 3, Freiburg in Br. 1923
Burczak K., Prawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku, Lublin 2005
Canones Apostolorum
Cantarelli L., La serie dei prefetti di Egitto, t. 2: Da Diocletiano alla morte di Teodosio I (AD 284-395), „Memorie della Reale Accademia dei Lincei. Scienze morali, storiche e filologiche” 14 (1911) 313-358
Chronicon Paschale = Index Syriacus epistularum paschalium, PG 26
Clemens Alexandrinus, Stromata, PG 9
Constitutiones Apostolorum
Coquin H.G., Les origines de l’Epiphanie en Egypte, w: Noël, Epiphanie, retour du Christ, ed. D. Botte – E. Mela, Lex Orandi 40, Paris 1967
Dictionary of Christian Biography, ed. W. Smith – H. Wace, II, London 1887
Didache
Enslin W., Philagrius 1, RE XIX/2, 2l05-2106
Epistula concilii Alexandrini, w: Athanasius, Apologia contra Arianos, hrsg. H.G. Opitz: Athanasius Werke, II/1, Berlin – Leipzig 1935, 88-101
Epistula concilii Sardicensis Orientalium ad Africam 8, w: Hilarius, Fragmenta historica III, CSEL 65, 55, ŹMT 57
Gain B., L’édition mauriste d’Athanase (1698), w: Les Pères de l’Église au XVII siècle. Actes du Colloque (Lyon, 2-5 X 1991), Paris 1993
Garitte G., Un couvent de femmes au III siècle, w: Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques de E. van Cauvenbergh, Louvain 1961
Gregorius Nazianzenus, Oratio
Herman E., Asylrecht in byzantinischen Reich, OCP 1 (1935) 204-238
Hieronymus, De viris illustribus
Hurel D.O., Les mauristes éditeurs des Pères de l’Église au XVIIe siècle, w: Les Pères de l’Église au XVII siècle. Actes du Colloque (Lyon, 2-5 X 1991), Paris 1993
Joannes Chrysostomus, De cruce et latrone (tit.) oratio, PG 49
Kannengiesser Ch., Eusebio di Nicomedia, NDPAC I 1857-1860
Lampe G.W.H., A patristic Greek Lexicon, Oxford 1961
Longosz S., Atanazy Aleksandryjski. Na 1600-lecie jego śmierci, TP 27 (1972) nr 27
Longosz S., De auctoritate traditionis apud S. Athanasium Alexandrinum. Synthesis traditionis primi et secundi momenti controversiae Arianae (318-362), Diss., Romae 1976
Longosz S., „Ojcowie” u św. Atanazego Aleksandryjskiego, RTK 23 (1976) z. 4, 133-149
Longosz S., Św. Atanazy Ojciec ortodoksji, AK 92 (1979) nr 422
Martin A., Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Egypte au IVe siècle (328-373), Rome 1996
Martin A., Introduction, w: Histoire „acephale” et Index Syriaque des Lettres festales d’Athanase d’Alexandrie, SCh 317, Paris 1985, 11-135
Montfaucon B. de, Nova Patrum et Graecorum scriptorum collectio
Müller G., Lexicon Athanasianum, Berlin 1952
Nain Tillemont S. Le, Mémoires pour servir à l’histoire des six premiers siècles, spec. t. VI/2, Bruxelles 1709
Opitz H.G., Untersuchungen zur Überliererung der Schriften des Athanasius, Berlin – Leipzig 1935, 132-135
Portmann W., Epistula encyclica, w: Athanasius Handbuch, red. P. Gemeinhardt, Tübingen 2011, 175-179
Prosopography of the Later Roman Empiry, t. 1: 260-395, ed. A.H. Jones – J.R. Martindole – J. Morris, Cambridge 1971
Puech A., Histoire de la littérature grecque chrétienne, t. 3, Paris 1930
Quasten J., Patrologia, vol. II, Casale 1980
Robertson A., Introduction to the Encyclical Epistle to the bishops throughout the world, LNPF 4, 375-376
Schneemelcher E., Die Epistula encyclica des Athanasius, w: W. Schneemelcher, Gesammelte Aufsätze zum Neuen Testament und zur Patristik, hrsg. W.A. Bienert – K. Schäferdiek, Analecta Vlatadon 22, Thessaloniki 1974, 290-337
Schwartz E., Zur Geschichte des Athanasius = Gesammelte Schriften, Bd. 3, Berlin 1959
Simonetti H., La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975
Socrates, HE
Theophylactus Simocattes, Historiae
Vandersleyen C., Chronologie des préfets d’Egypte de 284 à 395, Bruxelles 1962
Ziegler K., Tyche 4: Kultbilder und Heiligtümer, RE VII A2, 1679

Published
2011-12-15


Szewczyk, P., & Longosz, S. (2011). Św. Atanazy Aleksandryjski, List encykliczny do biskupów (CPG 2124: Epistula encyclica ad episcopos). Vox Patrum, 56, 559–578. https://doi.org/10.31743/vp.4243

Przemysław Szewczyk 
Polska
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.