Some remarks concerning the origins of the bishop’s office from the historical perspective

Włodzimierz Bielak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Pursuant to the contemporary teaching of the Catholic Church bishops are deemed the successors of Apostles – and the only continuation in their offices. This thesis, posed by the dogmatic theology, should not be questioned. From the perspective of history, however, the issue is not that straightforward. The oldest monumental Christian scripts would rather suggest the separation of bishops from the presbyters.

Keywords:

bishop’s office, historical perspective

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Bartnik Cz.S., Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982
Benoit P., Les origines apostoliques de l’épiscopat selon le Nouveau Testament, w: L’Évêque dans l’Église du Christ, ed. H. Bouessé – A. Mandouze, Paris 1963
Bogacki H., Teoria św. Hieronima o pochodzeniu biskupstwa monarchicznego, CT 35 (1964) fasc. 1
Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios, SCh 167
Cyprianus, Epistula, CCL 3C
Daniélou J. – Marrou H.I., Historia Kościoła, t. 1: Od początków do roku 600, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1986
Deussen G., Weisen der Bischofswahl im 1. Clemensbrief und in der Didache, ThG 62 (1972)
Dokumenty synodów, t. 1: Od 50 do 381 roku, oprac. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006
Dvornik F., Bizancjum a prymat Rzymu, tłum. M. Radożycka, Warszawa 1985
Eusebius, HE, SCh 41
Hermas, Pastor, SCh 53bis
Hieronymus, Commentaria in epistolam ad Titum, PL 26
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Ephesios, SCh 10
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Magnesios, SCh 10
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Philadelphios, SCh 10
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Romanos, SCh 10
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Smyrnenses, SCh 10
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Trallianos, SCh 10
Keller J., Wczesny Kościół i jego organizacja, w: Katolicyzm starożytny jako forma rozwoju pierwotnego chrześcijaństwa, red. J. Keller, Warszawa 1969
Nagy S., Hierarchia kościelna w okresie misyjnej działalności św. Pawła, RTK 11 (1964) z. 2
Nagy S., Hierarchia kościelna w ostatnim okresie życia św. Pawła, RTK 13 (1966) z. 2
Nagy S., Prezbiterzy w pierwotnej gminie jerozolimskiej, RTK 8 (1961) z. 1
Pietras H., Świadomość prymatu biskupa Rzymu w Kościele starożytnym, http://www.cyf-kr.edu.pl/~zjpietra/ prymat.htm (20 X 2009)
Plezia M., Słownik łacińsko-polski, t. 2, Warszawa 1998
Rostworowski J., Charakter i znaczenie biskupstwa w pierwszych dwóch wiekach dziejów Kościoła. Przyczynek do badań nad początkiem episkopatu, Kraków [1925]
Sieniatycki M., Początki hierarchii kościelnej. Studium historyczno-dogmatyczne, Lwów 1912
Starowieyski M., Podręczny zbiór praw gminy chrześcijańskiej – Didache (Wstęp), BOK 10
Żywczyński M., Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Warszawa 1985

Published
2010-07-15


Bielak, W. (2010). Some remarks concerning the origins of the bishop’s office from the historical perspective. Vox Patrum, 55, 63–76. https://doi.org/10.31743/vp.4325

Włodzimierz Bielak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.