Parallele: Joseph Egyptien – Christ dans le "Livre des promesses et des predictions de Dieu" de Quodvultdeus

Bogdan Czyżewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

Dans cette présente étude, nous souhaitons nous pencher sur une étude concernant un parallèle intéressant et original sur: Joseph d’Egypte – Christ, qui Quodvultdeus, l’auteur du Livre des promesses et de prédictions de Dieu présente dans plusieurs passages de son oeuvre. Il faut admettre ici que ce sujet n’était pas nouveau, puisqu’il avait déjà paru dans le deuxième siècle; il était traité par Méliton de Sardes. En ce qui concerne l’inscription de certaines figures, Quodvultdeus est fidel à l’interprétation donnée par les Pères de l’Église et des écrivains de l’antiquité chrétienne. Pourtant, dans certains passages, nous pouvons indiquer une certaine autonomie entreprise par Quodvultdeus. Cette autonomie permetait au développement de nouveaux éléments qui n’étaient pas connus à l’époque. Il s’agit notamment des parallèles suivants: la tunique de Joseph dans les mains de la femme de Putiphar - la souffrance du Christ dans les chrétiens persécutés; le soleil du rêve de Joseph - Jésus-Christ; la lune – signifie l’Eglise; la réunion de Jacob et de Joseph – rencontre de Siméon avec Jésus; les dons offerts par Joseph aux frères – don de l’Esprit du Christ pour tous ceux qui croient en Lui. Si nous prenons en considération les parallèles mentionnés ci-dessus, Joseph d’Egypte – Christ, il faut admettre que Quodvultdeus est un auteur originale et créatif de l’antiquité chrétienne.

Keywords:

Joseph Egyptien, Quodvultdeus

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Ambrosius, De Joseph, CSEL 32/2
Asterius Sophista, Homilia in Psalmum, w: Commentatorium in Psalmos quae supersunt accedunt aliquot homiliae anonymae, ed. M. Richard, Osloae 1956
Augustinus, De civitate Dei, CCL 48, tłum. W. Kornatowski: Św. Augustyn, O państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Braun R., Introduction, SCh 101
Drączkowski F., Patrologia, Pelplin – Lublin 1998
Gregorius Eliberitanus, Tractatus, CCL 69
Gliściński J., Wstęp, PSP 59
Hippolytus, De benedictionibus Isaaci et Iacobi et Moysis, ed. M. Brière – L. Mariès, PO 27, Paris 1954
Melito Sardensis, Homilia de Pascha, SCh 123
Quasten J., Initiation aux Pères de l’Eglise, IV, Paris 1986
Quodvultdeus, Liber promissionum et praedicationum Dei, PL 51
Quodvultdeus, Sermones
Selejdak R., Józef Egipski jako figura Chrystusa w dziełach Ojców Kościoła pierwszych czterech wieków, RT 47 (2000) z. 4, 5-24

Published
2010-07-15


Czyżewski, B. (2010). Parallele: Joseph Egyptien – Christ dans le "Livre des promesses et des predictions de Dieu" de Quodvultdeus. Vox Patrum, 55, 149–159. https://doi.org/10.31743/vp.4331

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.