Il dialogo salvifico tra Dio e l’uomo nell’insegnamento dei Padri della Chiesa dal II al V secolo. Uno schizzo

Bazyli Degórski

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a Roma , Italy

Abstract

L’articolo presenta uno schizzo della storia della salvezza secondo l’insegnamento di alcuni più caratteristici Padri della Chiesa, dal II al V secolo, e in particolare: sant’Ignazio di Antiochia, san Giustino, sant’Ireneo di Lione, Tertulliano, sant’Ambrogio, san Girolamo e sant’Agostino d’Ippona.

Keywords:

dialogo salvifico, dal II al V secolo

Ambrosius Mediolanensis, Explanatio Psalmorum
Ambrosius Mediolanensis, Expositio Evangelii secundum Lucam
Augustinus Hipponensis, Confessiones
Augustinus Hipponensis, De civitate Dei
Augustinus Hipponensis, De Trinitate
Augustinus Hipponensis, In Joannis Evangelium tractatus
Degórski B., Zbawczy dialog Boga z ludźmi w pismach św. Gaudentego z Brescji, Rzym 2001
Fauci C., Il senso della vita, il destino dell’uomo. La teologia della storia nelle Epistole ed Omelie di Gregorio Magno, Napoli 2000
Hieronymus, Epistula
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Epheseos
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Magnesios
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Philadelphenos
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Smyrnaeos
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Trallianos
Irenaeus Lugdunensis, Adversus haereses
Iustinus, Apologia
Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo
Jossa G., La teologia della storia nel pensiero cristiano del secondo secolo, Napoli 1965
Lettieri G., Il senso della storia in Agostino d’Ippona, Roma 1988
Quacquarelli A., La concezione della storia nei Padri prima di s. Agostino. Parte prima, Roma 1955
Tertullianus, Adversus Hermogenem
Tertullianus, Apologeticum
Tertullianus, De anima
Tertullianus, De resurrectione carnis
Tertullianus, De spectaculis
Vescovi e pastori in epoca teodosiana. In occasione del XVI centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino (396-1996). XXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 8-11 maggio 1996), SEA 58, Roma 1997, 371-381

Published
2010-07-15


Degórski, B. (2010). Il dialogo salvifico tra Dio e l’uomo nell’insegnamento dei Padri della Chiesa dal II al V secolo. Uno schizzo. Vox Patrum, 55, 161–170. https://doi.org/10.31743/vp.4332

Bazyli Degórski 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.