The death and eschatological predestination of man according to saint Maximus the Confessor

Karolina Kochańczyk-Bonińska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The article presents how Maximus as Christian and philosopher understands death and eternal life. First of all, Confessor connects death with original sin and separation from God. In another meaning death is for him separation of body and soul, so that our life becomes continues preparation for death. Another important problem presented is if and how different elements of human being (intellect, soul and body) would cooperate in eternal life. Author presents Maximus’ attitude towards the conception of apocatastasis and shows that there is no place for such conception in Maxim’s writings. The last important problem presented in the article is deification understood as union with God (not only human beings but whole creation united with Creator) and Sabbath, which is the end of all movement and rest in God.

Keywords:

Maximus the Confessor, death, eschatological predestination

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Balthasar H.U. von, Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur, Paris 1947
Bartnik Cz.S., Teologiczna interpretacja wydarzenia śmierci, AK 95 (1980) 16-30
Cooper A.G., The body in St. Maximus the Confessor. Holy flesh, wholly deified, Oxford 2005
Daley B.E., Apokatastasis and „honorable silence” in the eschatology of Maximus the Confessor, w: Maximus Confessor, Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur (Fribourg, 2-5 septembre 1980), éd. F. Heinzer – Ch. Schönborn, Fribourg 1982, 309-339
Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1: (325-787), oprac. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 24, Kraków 2001
Evagrius Ponticus, Kephalaia Gnostica
Gregorius Nazianzenus, Sermo
Grumel V., Maxime de Chrysopolis ou Maxime le Confesseur, DThC X 457
Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1. Warszawa 2000
Larchet J.C., La divinisation de l’homme selon S. Maxime le Confesseur, Paris 1996
Larchet J.C., Saint Maxime le Confesseur, Paris 2003
Maximus Confessor, Ambigua, PG 91
Maximus Confessor, Capita de caritate, PG 90
Maximus Confessor, Capita de caritate, PG 90, 1016B, tłum. A. Warkotsch: Maksym Wyznawca, Antologia życia wewnętrznego, Dialog o życiu wewnętrznym, Księga miłości, Księga oświeconych, Wykład modlitwy Pańskiej, List o miłości, Poznań 1981
Maximus Confessor, Capita theologica, PG 90
Maximus Confessor, Epistula, PG 91
Maximus Confessor, Liber asceticus, PG 90
Maximus Confessor, Mystagogia, PG 91
Maximus Confessor, Orationis dominicae expositio, PG 90
Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium, PG 90
Michaud E., S. Maxime le Confesseur et l’Apocatastase, „Revue Internationale de Théologie” 10 (1902) 257-272
Misiarczyk L., Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2007
Origenes, Contra Celsum, GCS 3, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986
Origenes, De principiis
Plato, Phaedo
Plotinus, Enneadae
Porphyrius, Sententiae ad intelligibilia ducentes
Renczes P.G., Agir de Dieu et liberté de l’homme, Paris 2003
Sherwood P., The earlier Ambigua of Saint Maximus the Confessor and his refutation of Origenism, Romae 1955
Smith A., Philosophy in Late Antiquity, London – New York 2004
Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny, tłum. T. Mieszkowski – P. Pachciarek, Warszawa 2005

Published
2010-07-15


Kochańczyk-Bonińska, K. (2010). The death and eschatological predestination of man according to saint Maximus the Confessor. Vox Patrum, 55, 293–305. https://doi.org/10.31743/vp.4340

Karolina Kochańczyk-Bonińska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.