Episcopal elections in the light of the correspondences of pope Gregory the Great

Janusz Lewandowicz

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi , Poland

Abstract

Having presented briefly the context in which the Church found herself, as well as the criteria required of candidates to episcopacy, the author discusses problems related to the promotion of bishops, based on selected examples extracted from the correspondences of Pope Gregory the Great. It shows that His Holiness was aware of the significant role played by episcopal elections in the Church’s life. His interventions in this matter were to ensure that local sees were assigned to appropriate candidates, i.e. those of good reputation, outstanding in good morals and possessing the expertise required in Sacred Scriptures and Catholic doctrines. Procedures implemented by Pope Gregory the Great with the aim of achieving this goal involved, amongst other things gathering information about the candidates to the episcopacy as well as the inclusion of the entire local clergy and all the lay faithful in the electoral process. Such a policy undertaken by His Holiness in promoting episcopates was aimed at strengthening their ties with the Holy See. This proved to be influential, especially during the institutional and structural destruction in Western Italia and threats from the Lombards, who wanted to destroy the well-established traditional Roman order. To avoid all forms of manipulation by lay persons in ecclesiastical matters, this policy excluded the possibility of promoting a layman to the episcopacy. Where there were difficulties in solving electoral issues, Gregory the Great often personally appointed candidates from the local clergy or from the Roman clergy. Pope Gregory the Great also reserved the right of preconisation of the elected bishops.

Keywords:

episcopal elections, Gregory the Great

Bognetti G.P., L’età longobarda, Milano 1966
Caelestinus, Epistula ad episcopos provinciae Viennensis, PL 50
Constitutiones Apostolorum, ŹMT 42
Cyprianus Carthaginensis, Epistula, ŹMT 37
Gregorius Magnus, Epistula, PL 77
Gregorius Magnus, Registrum epistolarum, PL 77
Justiniani Novella, PL 72
Leo I, Epistula, PL, 54
Leo Magnus, Epistula
Lettere, ed. V. Recchia, w: Opere di Gregorio Magno, V/1, Roma 1996
Markus R.A., Grzegorz Wielki, przełożył P. Nehring, Warszawa 2003
Mor C.G., Contributi alla storia dei rapporti fra Stato e Chiesa al tempo dei Longobardi. I. La politica ecclesiastica di Autari e Agilulfo, „Rivista di storia del diritto italiano” 3 (1930)
Rechia V., Opere di Gregorio Magno, V/1: Lettere, a cura di V. Recchia, Roma 1996
Siricius, Epistola ad Himerium episcopum Tarraconensem, PL 13
Św. Grzegorz Wielki, Listy, I, Warszawa 1954
Vogüé A. de, Introduction, w: Grégoire le Grand, Dialogues, SCh 251
Zonaras, Lexicon, ed. J.A.H. Tittmann: Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, I, Leipzig 1808

Published
2010-07-15


Lewandowicz, J. (2010). Episcopal elections in the light of the correspondences of pope Gregory the Great. Vox Patrum, 55, 395–409. https://doi.org/10.31743/vp.4345

Janusz Lewandowicz 
Wyższe Seminarium Duchowne w ŁodziLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.