"Canones Eusebiani" in the Bible of Plock

Leszek Misiarczyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The article present the famous canons of Eusebius transmitted in medival version of the Bible of Plock (Poland). The Author hopes that publication of it will help scholars to develope a comparative studies between different manuscripts of medival Europe in order to conclude if there were one or more its versions in Middle Ages. Canons in so called “Bible of Plock” are slightly different from the version we can find in the internet (www.tertulian.org/fathers/eusebius_canon_ tables_01.html) but these differences are caused rather by a copist’s errors and don’t prove at all that in medival Poland or Europe there were in use a different canon versions. We need further comparative studies in this aerea and only afther these there will be possible to draw final conclusions.

Keywords:

Canones eusebiani, Bible of Plock

Bershon M., Księgozbiór Katedry Płockiej, Warszawa 1989
Eusebius Caesariensis, Canones Evangeliorum, PG 22
Eusebius Caesariensis, Epistula ad Carpianum, PG 22
Góralski W., Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI wiek. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł, Płock 1979
Hebbelynck A., Les kephalaia et les titoloi des Evangiles, „Le Muséon” 41 (1928) 81-120
Knapiński R., Illuminacje romańskiej Biblii Płockiej, Lublin 1992
Kopera F., Dzieje malarstwa w Polsce. Średniowieczne malarstwo w Polsce, t. 1, Kraków 1925
Kozlowska-Budkowa Z., Płockie zapiski o cudach z r. 1148, „Kwartalnik Historyczny” 44 (1930)
Morelowski M., Związki artystyczne i kulturalne między Polską a krajami położonymi między Mozą a Sekwaną od XI do XIV wieku, Wrocław 1963
Quasten J., Patrologia, II, Casale Monferrato 1980
Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 1951
Soden H. von, Die Schriften des Neuen Testamentes, I, Berlin 1902
Vardanian A., Euthalius’ Werke. Untersuchungen und Texte. Anhang: Brief des Eusebios von Kaisareia an Karpianos, Wien 1930
Vetulani A., Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej, „Roczniki Biblioteczne”7 (1963)
Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976

Published
2010-07-15


Misiarczyk, L. (2010). "Canones Eusebiani" in the Bible of Plock. Vox Patrum, 55, 421–441. https://doi.org/10.31743/vp.4347

Leszek Misiarczyk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.