Beatus qui erat antequam nasceretur

Wincenty Myszor

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Beatus qui erat antequam nasceretur bei Laktanz, Divinae Institutiones IV, 8, 1-3 wurde als Zitat von Jeremia angeführt. Das Zitat als solche war im 2. Jahnundert bekannt und wahrscheinlich in irgendeiner Sammlung biblischer behilflicher Fragmente im Unterricht aufbewahrt. So kannten es sowohl Gnostiker wie auch Irenäus von Lyon. Das Zitat wurde im Thomas Evangelium und Philippus Evangelium aus der Bibliothek von Nag Hammadi bezeugt. In der Demonstratio von Irenäus und in Divine Institutiones diente zum Hinweis auf die Präexistenz des Gottes Sohnes, in den gnostischen Texten deutete auch auf die göttlicher Herkunft der Gnostiker.

Keywords:

beatus, antequam nasceretur

DeConick A.D., Recovering the original Gospel of Thomas. A history of the Gospel and its growth, London – New York 2006
Evangelium Thomae, tłum. W. Myszor: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, SACh SN 7, Katowice 2008
Irenaeus, Demonstratio praedicationis apostolicae, SCh 406, tłum. W. Myszor: Wykład nauki apostolskiej, ŹMT 7, Kraków 1997
Lactantius, Divinae Institutiones, SCh 377
Ménard J.E., L’Évangile selon Thomas, NHS 5, Leiden 1975
Nordsieck R., Das Thomas-Evangelium, Neukirchen – Vluyn 2004
Plisch H.U., Das Thomas Evangelium. Originaltext mit Kommentar, Stuttgart 202
Popkes E.E., Das Menschenbild des Thomasevangelium, Tübingen 2007
Puech H.Ch., En quête de la Gnose II. Sur l’Évangile selon Thomas, Paris 1978
Rousseau A., La doctrine de Saint Irénée sur la préexistence du fils de Dieu dans Dém 43, „Le Muséon” 84 (1971) 5-42
Schenke H.M., Das Philippus-Evangelium, Berlin 1997
Schenke H.M., On the compositional history of the Gospel of Thomas, Claremont 1998
Zöckler Th., Jesu Lehren im Thomasevangelium, Leiden 1999

Published
2010-07-15


Myszor, W. (2010). Beatus qui erat antequam nasceretur. Vox Patrum, 55, 443–447. https://doi.org/10.31743/vp.4348

Wincenty Myszor 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.