Abraham à la lumière des écritures exégétiques d’Origène de L’Ancien Testament

Józef Pochwat

Kraków , Poland

Abstract

Pour l’auditeur de jadis et aujourd’hui lecteur, la réflexion d’Origène († 253/54) sur Abraham est organiquement liée à un appel à la réflexion, à la puissance, à la richesse et à l’efficacité de sa foi. Cette dimension existencielle de son exégèse homiletique reste toujours actuelle. Le Maître d’Alexandre enseigne surtout comment approfondir les mystères de la révélation inclus dans l’Ecriture Sainte. L’apprentissage de ce savoir-faire est pour lui beaucoup plus important que l’interprétation concrète du texte qu’il présente. Origène tient beaucoup à ce que les auditeurs sachent eux-mêmes plonger dans le texte inspiré, s’approchant ainsi mieux du Dieu vivant. Origène, attribuant à Abraham des capacités extraordinaires de connaissance, révèle sa façon gnostique de penser.

Keywords:

Abraham, Origène, Ancien Testament

Augustyniak K., Wstęp, w: Orygenes, Filokalia, tłum. K. Augustyniak, Warszawa 1979
Crouzel H., Origène, Paris 1948
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1996
Częsz B., Wykształcenie a doskonałość chrześcijańska według Orygenesa, PzST 6 (1986)
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Lubac H. de, Histoire et esprit. L’inteligence de l’Ecriture d’après Origène, Paris 1950
Lubac H. de, Katolicyzm. Społeczne cechy katolickiego dogmatu, tłum. M. Stokowska, Warszawa 1988
Origenes, Contra Celsum
Origenes, In Cantica Canticorum hom., PSP 24
Origenes, In Ezechielem hom., ŹMT 16
Origenes, In Exodum hom., PSP 31/1
Origenes, In Genesim hom., SCh 7bis
Origenes, In Jeremiam hom., PSP 30
Origenes, In Josue hom., PSP 34/2
Origenes, In Leviticum hom., PSP 31/2
Origenes, In Numeros hom., PSP 34/1
Origenes, In Proverbia Salomonis, PG 13
Origenes, In Ps. hom., PG 12
Origenes, In I Samuelem hom., PSP 30
Origenes, Selecta in Ps., PG 12
Pietras H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Kraków 2007
Völker W., Das Abrahambild bei Philo, Origenes und Ambrosius, „Theologische Studien und Kritiken” 103 (1931)

Published
2010-07-15


Pochwat, J. (2010). Abraham à la lumière des écritures exégétiques d’Origène de L’Ancien Testament. Vox Patrum, 55, 535–552. https://doi.org/10.31743/vp.4355

Józef Pochwat 
KrakówLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.