Quatre genres indépendents ou quatre éléments indispensables de la prière? La conception de la prière intégrale selon Origène

Mariusz Szram

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

L’analyse de la nature et de la structure de la prière dans le traité De oratione d’Origène (vers 234), présentée dans cet article, démontre que cette oeuvre peut être considérée comme une synthèse de théorie de la prière, mais qu’elle n’est pas une conception définitive et précise de celle-ci. En suivant fidèlement l’enseignement de saint Paul (1Tm 2, 1), Origène distingue quatre genres de prière: supplication, action de grâce, imploration du pardon et louange; mais en même temps il est convaincu qu’en pratique ils ne doivent être séparés, car ils forment un act intégrale de la prière. Par exemple, l’imploration du pardon pour lui ne peut constituer à elle seule une prière autonome, mais doit être une condition nécessaire de préparation à chaque prière. De même, Origène considère l’adoration de Dieu comme un élément indispensable de chaque prière. La conception d’Origène a été reprise en Occident au Ve siècle par Jean Cassien et elle est devenue une base pour le développement postérieur de la théologie de la prière.

Keywords:

Origène, prière

Ambrosius, De sacramentis
Crouzel H., Origène et la philosophie, Paris 1962
Gregorius Nyssenus, Homiliae de oratione dominica
Hermas, Pastor. Mandatum, SCh 53bis
Joannes Cassianus, Collationes Patrum, SCh 54
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom.
Kaczmarek S., Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-25) i wezwania Modlitwy Pańskiej (Mt 6, 12; Łk 11, 4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005
Katechizm Kościoła Katolickiego
Origenes, De oratione, GCS 3, Leipzig 1899, tłum. W. Kania, O modlitwie, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, red. H. Pietras, Kraków 1993
Padovese L., Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A. Baron, Myśl Teologiczna 1, Kraków 1994
Szram M., Chrześcijańska modlitwa uwielbienia Boga w ujęciu Orygenesa, w: Homo orans, t. 5: Modlitwa uwielbienia, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin 2004
Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa, Lublin 1997
Szram M., Modlitwa przebłagalna w ujęciu Orygenesa i Jana Kasjana, w: Lex orandi – lex credendi w okresie patrystycznym, red. B. Częsz, Teologia patrystyczna 4, Poznań 2007
Szram M., „Ojcze nasz” modlitwą dziękczynną? Stanowisko teologów wczesnochrześcijańskich, w: Homo orans, t. 6: Modlitwa dziękczynienia, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin 2005
Szram M., Przedmiot modlitwy prośby w świetle wczesnochrześcijańskich traktatów o modlitwie, w: Homo orans, t. 8: Modlitwa błagalna, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin 2007
Tertullianus, De oratione, CCL 1, Turnhoult 1954, tłum. H. Pietras, O modlitwie, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, red. H. Pietras, Kraków 1993
Tomkiel A., Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy, tłum. Z. Zwolska, Warszawa 1995
Witek S., Teologia życia duchowego, Lublin 1986

Published
2010-07-15


Szram, M. (2010). Quatre genres indépendents ou quatre éléments indispensables de la prière? La conception de la prière intégrale selon Origène. Vox Patrum, 55, 617–628. https://doi.org/10.31743/vp.4361

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.