La sofferenza quale via nel pensiero di sant’Agostino

Piotr Turzyński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

Agostino conosce bene le sofferenze dell’uomo. Le ha sperimentato sin da bambino. Riconosce le sofferenze del corpo e le sofferenze dell’anima. Nelle Confessioni egli descrive la sua conversione nella quale si cambia anche il suo sguardo sulla sofferenza. Prima si ribella contro il dolore e poi riconosce il suo valore salutare. Secondo il Vescovo d’Ippona la sofferenza è il risultato della complessità dell’essere umano e della sua creazione ex nihilo. Dio, creando uomo sulla sua immagine e somilianza, ha messo nel suo cuore il desiderio dell’amore, della verità e della felicità. Questi profondi desideri non possono essere appagati pienamente sulla terra, allora uomo prova la sofferenza. Nel paradiso questa condizione era arrichita dal dono speciale, perciò primi uomini non hanno sofferto. Con il peccato originale entra nella vita umana la sofferenza. Anche i peccati personali sono spesso la causa delle sofferenze. Agostino sottolinea tuttavia, che la Provvidenza Divina fa entrare la sofferenza nel piano della salvezza e il dolore diventa un stimolo alla conversione, una via verso le cose più grandi. Per i giusti la sofferenza diventa anche una prova e la purificazione. In Cristo, nella sua croce, la sofferenza acquista un valore particolare. La sofferenza e la morte di Cristo è la causa della nostra salvezza. Nel mistero del Cristo totale le sofferenze umane aggiungono il mondo divino e unite con Cristo Salvatore diventano via della salvezza. Secondo Agostino la sofferenza in Cristo, pur non perdendo la sua amarezza, aquista un valore positivo.

Keywords:

Agostino, sofferenza

Augustinus, Confessiones, CSEL 33, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1999
Augustinus, De civitate Dei, CCL 48, tłum. W. Kornatowski: Św. Augustyn, O państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Augustinus, De Genesi ad litteram, PL 34
Augustinus, De libero arbitrio, PL 32, tłum. J. Domański: O wolnej woli, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001
Augustinus, De natura boni, PL 42
Augustinus, De Trinitate, CCL 50
Augustinus, De vera religione, CCL 32
Augustinus, De vita beata, CCL 29, tłum. A. Świderkówna, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001
Augustinus, Enarrationes in Ps.
Augustinus, Epistula, PL 33
Augustinus, In Joannis evangelium tract., CCL 36
Augustinus, Sermo, CCL 41
Augustinus, Soliloquia I 6, NBA 3/1, 363, tłum. W. Seńko: Św. Augustyn, Solilokwia, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001
Brown P., Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Warszawa 1993
Eborowicz W., Cierpienie ludzi i cierpienie zwierząt według św. Augustyna i augustynistów XVII w., SPelp 3 (1973)
Eborowicz W., Proces nawrócenia św. Augustyna, VoxP 8 (1988) t. 14
Eckmann A., Grzech pierworodny jako źródło cierpień człowieka u św. Augustyna, w: Grzech pierworodny, ŹMT 12, Kraków 1999
Eckmann A., Symbol apostolski w pismach św. Augustyna, Lublin 1999
Eckmann A., Święty Augustyn – duszpasterz, VoxP 8 (1988) z. 14
Galati L., Cristo la via nel pensiero di S. Agostino, Roma 1956
Kowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Warszawa 1987
Kowalczyk S., Koncepcja człowieka u św. Augustyna, SSan 1(1980)
Lécuyer J., Le sacrifice selon saint Augustin, w: Augustinus Magister
Madec G., La Patrie et la voie. Le Christ dans la vie et la pensée de Saint Augustin, Paris 1989
Madec G., Nawrócenie Augustyna aspekt wewnętrzny i wspólnotowy, „Życie Katolickie” 9 (1988)
Mallard W., Jesus Christ, w: Augustine through the ages. An encyclopedia, ed. A.D. Fitzgerald, Michigan/Cambridge 1999
Poque S., L’introduction, les notes et la traduction, w: Augustin, Sermons sur la Pâque, SCh 116, Paris 1966
Rigby P., Original sin, w: Augustine through the ages. An encyclopedia, ed. A.D. Fitzgerald, Michigan/Cambridge 1999
Simonetti M., L’introduzione, w: Sant’Agostino, Commenti ai Salmi, Torino 1989
Studer B., „Sacramentum et exemplum” chez saint Augustin, RechAug 10 (1975) 87-141
Trapè A., Sant’Agostino, w:, Patrologia, III, ed. J. Quasten – A. Di Berardino, Milano 1983
Troncarelli F., Il ricordo della sofferenza. „Le Confessioni” di sant’Agostino e la psicoanalisi, Roma – Milano 1993

Published
2010-07-15


Turzyński, P. (2010). La sofferenza quale via nel pensiero di sant’Agostino. Vox Patrum, 55, 637–653. https://doi.org/10.31743/vp.4363

Piotr Turzyński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.