Mariä empfängnis laut dem Evangelium nach Philippus

Anna Z. Zmorzanka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Im Aufsatz führt die Verfasserin die Analyse eines Fragments aus dem Evangelium nach Philippus 59, 23-33, bekannt als Mariä Empfängnis (nach H.M. Schenke und W. Myszor) durch. Sie stellt fest, dass der gnostische Autor viele gegenwärtig berührten Themen aus dem Bereich der Mariologie ergriffen hat (Ignatius von Antiochien, Justin der Märtyrer, Irenäus von Lyon, Klemens von Alexandrien, die Autoren von Apokryphen). Es sind: Mariä Empfängnis durch den Heiligen Geist, Jungfräulichkeit der heiligen Maria und Maria als die neue Eva. Die Verfasserin stellt fest, dass der Gnostiker in erster Frage die Gegenstellung zur bekannten Überlieferung des Evangeliums (Mt 1, 18-26; Lk 1, 26-38) und zu den Aussagen der frühchristlichen Schriftsteller, sog. „Hebräer” genommen hat, indem er argumentiert, dass ein irdisches Weib von einem Weib nicht empfangen sein kann. In zwei anderen Fragen nähert er sich zur orthodoxen Stellung, als er die volle Jungfräulichkeit der Gottesmutter Maria anerkannt (davon zeugt der Ausdruck „Maria ist die Jungfrau, die von keiner Kraft befleckt wurde” und betrachtet sie als die neue Eva – die Mutter des befreiten Menschengeschlechts (im Lichte der Aussage 72, 16-21).

Keywords:

Mariä empfängnis, Evangelium nach Philippus

Apokryfy Nowego Testamentu, I, Kraków 2003
Apokryfy Nowego Testamentu, III, Kraków 2001
Bagatti B., La verginità di Maria negli apocrifi del II-III secolo, „Marianum” 33 (1971)
Bartnik Cz., Matka Boża, Lublin 2003
Biblioteka z Nag Hammadi: Kodeksy I i II, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył W. Myszor, SACh NS 7, Katowice 2008
Buckley J.J., The Holy Spirit is a Double Name: Holy Spirit, Mary, and Sophia in the ‘Gospel of Philip’, w: Images of the feminine in gnosticism, ed. K.L. King, ed. 2, Harrisburg 2000, 211-227
Campenhausen H., Die Jungfraugeburt in der Theologie der alten Kirche, Heidelberg 1962
Crouzel H., La théologie mariale d’Origène, SCh 87, Paris 1962
Florkowski E., Matka Boża w nauce Ojców Kościoła, w: Gratia plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red. B. Przybylski, Poznań 1965, 59-77
Hippolytus, Refutatio
Ignatius Antiochenus, Ad Ephesios
Ignatius Antiochenus, Ad Smyrneos
Ireneaus, Adversus hereses
Justinus Martyr, Apologia
Justinus Martyr, Dialogus cum Tryphone
Klauck H.J., Die dreifache Maria. Zur Rezeption von Joh 19, 25 in EvPhil 32, w: The Four Gospels. Festschrift Frans Neirynck, vol. 3, ed. E. van Segbroeck et. al., Leuven 1992, 2343-2358
Klemens Aleksandryjski, Stromata, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce, II, Warszawa 1994
Lee Turner M., The Gospel according to Philip: the sources and coherence of an early Christian collection, Leiden 1996
Longosz S., Maryja w apokryfach Starego Testamentu, VoxP 26 (2006) t. 49, 357-366
Maritano M., La Vergine Maria e i Padri della Chiesa, „Theotokos” 9 (2001) 3-27
Marjanen A., The Woman Jesus loved: Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and related documents, Leiden 1996
Myszor W., Biblioteka z Nag Hammadi, formy literackie, VoxP 18 (1998) t. 32-35
Myszor W., Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, „Communio” 18 (1998) z. 4, 75-91
Myszor W., Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków, WST 10 (1997) 211-217
Nag Hammadi Codex II, 2-7, vol. 1, ed. B. Layton, (NHS 20) Leiden 1989
Nag Hammadi Codices IX and X, ed. B.A. Pearson, Nag Hammadi Studies 15, Leiden 1981
Norelli E., Maria nella letteratura apocrifa dei primi secoli, „Theotokos” 9 (2001) 191-225
Origenes, In Lucam hom.
Pieszczoch Sz., Mariologia, w: Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J.M. Szymusiak – M. Starowieyski, Poznań 1971
Podręczny słownik języka koptyjskiego, oprac. A. Dembska – W. Myszor, Warszawa 1996
Rudolph K., A response to ‘Holy Spirit is a Double Name’, w: Images of the feminine in gnosticism, ed. K.L. King, ed. 2, Harrisburg 2000, 211-227
Scopello M., L’Exégèse de Âme: Nag Hammadi Codex II, 6: introduction, traduction et commentaire, NHS 25, Leiden 1985
Sfameni Gasparo G., Il personaggio di Sophia nel Vangelo secondo Filippo, VigCh 31 (1977) 244-281
Vagaggini C., Maria nelle opere di Origene. Roma 1942
Wilowski W., Starość, umieranie, śmierć i życie po życiu w nauce pisemnej Platona, w: Tradycja i postęp: studia z historii filozofii, red. B. Andrzejewski, Poznań 1997
Winiarski K., Matka Najświętsza w Piśmie Świętym, w: Gratia plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red. B. Przybylski, Poznań 1965
Zmorzanka A.Z., Kosmos i jego bogowie, VoxP 28 (2008) t. 52
Zmorzanka Z., Szymon Mag, PEF IX 219-320

Published
2010-07-15


Zmorzanka, A. Z. (2010). Mariä empfängnis laut dem Evangelium nach Philippus. Vox Patrum, 55, 789–797. https://doi.org/10.31743/vp.4368

Anna Z. Zmorzanka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.