I cristiani „convertiti” – dalla storia della spiritualità degli aristocratici della Galia tardoantica

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Dalla storia ci sono noti assai bene le prominenti figure della Galia tardoantica (IV-V secolo d.C.): Paolino di Nola, Sulplicio Severo, Eucherio di Lione, Salviano di Marsiglia, ecc. Tutti quanti appartenenti alla classe della nobiltà d’allora, ben educati, sposati, in un certo momento della loro vita hanno abbandonato vita monadana e si sono dedicati all’ascezi ed agli ideali monastici. Si parla della „seconda conversione” dopo il battesimo. Nell’articolo viene presentato il fenomeno e si domanda sulla sua natura. Un’analisi dei casi esaminati ci peremette a dare i conclusioni. Anzitutto posiamo dire di un crescente desiderio della vita più vicina a Dio nel mondo già cristianisato ma poco esigente.

Keywords:

spiritualità, Galia

Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008
Claudianus Mamertus, De statu animae
Colombas G.M., Il monachesimo delle origini, Milano 1984
Consolino F., Ascesi e mondanità nella Gallia tardoantica, Napoli 1979
Costanza S., Paolino di Nola, DPAC II 2609-2612
Cristiani L., Eucher, DSp IV 1653
Desprez V., Początki monastycyzmu, tłum. J. Dembska, t. 2, ŹMT 22, Tyniec – Kraków 1999
Drączkowski F., Eucheriusz, EK IV 1283-1284
Duchniewski J., Honorat z Arles, EK VI 1205
Frank K.S., Angelikos Bios. Begriffsanalitische und begriffsgeschichtliche Untersuchungen zum „Engelgleichen Leben” im frühen Mönchtum, Münster 1964
Fürst A., Hieronymus. Askese und Wissenschaft in der Spätantike, Freiburg 2003
Galtier P., Conversi, DSp II 2218-2224
Gennadius, De viris illustribus, PL 58
Hamman A., Lupo di Troyes, DPAC II 2050
Hieronymus, Epistula, CSEL 55, tłum. J. Czuj, Hieronim, Listy, II, Warszawa 1953
Hilarius Arelatensis, Vita Honorati
Janiszewski P., Historiografia późnego antyku, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. 3, Warszawa 1999
Julianus Pomerius, De vita contemplativa, PL 59
Kołosowski T., Sprawa Pryscyliana. Współpraca episkopatu hiszpańskiego z władzą świecką w sprawie pokonania kryzysu religijnego, SaeCh 8 (2001)
Kołosowski T., Wstęp, w: Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie, PSP 66, Warszawa 2010
Mohrmann Ch., Études sur le latin des chrétiens, II, Rome 1961
Nürnberg R., Askese als sozialer Impuls, Bonn 1988
Ościłowski K., Ideał chrześcijanina i jego realizacja, Kraków 2009
Pałucki J., Nawrócenia w IV wieku . Motywy oraz reperkusje społeczne, VoxP 17 (1997) z. 32-33
Pałucki J., Paulin z Noli. Asceta i nauczyciel, RT 46 (1999) z. 4
Paulinus Nolanus, Epistula, FCh 25/2, Freiburg 1998
Pellegrino M., Salviano di Marsiglia, DPAC II 3073-3076
Pricoco S., Eucherio di Lione, DPAC I 1270-1272
Pricoco S., Onorato di Lérins, DPAC II 2480-2481
Salvianus, De gubernatione Dei
Salvianus, Epistula
Starowieyski M., Wstęp, w: Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours, ŹM 8, Tyniec – Kraków 1995
Tibiletti C., Continentes, DPAC I 771-772
Wipszycka E. – Wiśniewski R., Hagiografia późnoantyczna, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3, Warszawa 1999
Żurek A., Późnopatrystyczne modele doskonałości chrześcijańskiej, w: Drogi doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1997

Published
2010-07-15


Żurek, A. (2010). I cristiani „convertiti” – dalla storia della spiritualità degli aristocratici della Galia tardoantica. Vox Patrum, 55, 809–820. https://doi.org/10.31743/vp.4370

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.