Amfiloch z Ikonium, Przeciw heretykom: o fałszywej ascezie (CPG 3242; Contra haereticos: de falsa ascesi)

Stanisław Kalinkowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Amfiloch z Ikonium, Contra haereticos

Abramowski R.A., Das Symbol des Amphilochius, ZNW 29 (1930) 129-135
Amphilochius, Contra haereticos
Amphilochius, Fragmenta
Amsler F., Encratisme asiate des IVe et Ve siècle, CCAp 12, Turnhout 1999
Amsler F., L’encratisme dans les Actes de Philippe, CCAp 12 (Acta Philippi. Commentarius), Turnhout 1999, 493-520
Amsler F., Introduction, do: Amphiloque d’Iconium, Contre les herétiques et apotactites. Traduction française, w: Poussières de christianisme et de judaïsme antique. Mélanges de J.D. Kaestli – E. Junod, ed. A. Frey – R. Gounelle, Lausanne 2007, 7-10
Barkhuizen H., Imagery in the Greek homilies of Amphilochius of Iconium, „Acta Patristica et Byzantina” 13 (2002) 1-30
Barnard L.W., The heresy of Tatian – once again, JEH 19 (1968)
Baron A. – Pietras H., Dokumenty i kolekcje praw, t. 4: Dokumenty synodów 381-431, ŹMT 52, Kraków 2010
Basilius, Adversus eos qui ad calumniam dicunt dici a nobis tres deos
Basilius, Contra Sabellianos et Arium et Anomaeos
Basilius, Epistula
Basilopoulos Ch., Ho hagios amfilochios episkopos Ikoniou, Athenai 1977
Blond G., L’encratisme dans les „Actes” apocryphes de Thomas, w: Recherches et travaux, I, Angers 1946, 5-25
Blond G., L’heresie encratite vers la fin du quatrième siècle, RechSR 32 (1944) 157-210
Blond G., Les encratites et la vie mystique, w: Mystique et continence, Paris 1951, 117-130
Blond G., DSp IV 628-642 (Encratisme)
Bolgiani F., La tradizione eresiologica sull’encratismo, „Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino” 91 (1956-1957) 343-419, 96 (1961-1962) ss. 128
Bolgiani F., DPAC I 1151-1155 (Encratismo)
Bolgiani F., NDPAC I 1653-1655 (Encratismo)
Bonis C.G., Amfilochiou Ikoniou peri pseudous askeseos “Theologia” 45 (1974), 19-29, 205-220, 417-432, 593-607
Bonis C.G., The heresies combatted in Amphilochios’ „Regarding false ascetism”, „The Greek Orthodox Theological Review” 9 (1963) 79-96
Bonis C.G., What are the heresies combated in the work of Amfilochios of Iconium „Regarding false ascetism”, GOTR 9 (1963) 79-96
Bardenhewer O., Geschichte der altchristlichen Literatur, III, Freiburg 1912, 220-228
Bonnet M., Les Psaumes dans les homélies d’Amphilochios, w: Le Psautier chez les Pères, Strasbourg 1994, 135-165
Canivet P., Théodoret et le messalianisme, „Revue Mabillon” 51 (1961) 26-34
Cavallera F., Amphilochiana, RechSR 3 (1912) 68-74
Datema C., Amphiloque d’Iconium et Pseudo-Chrysostome, JÖBG 23 (1974) 29-32
Datema C., Introduction: La vie d’Amphiloque d’Iconium et son l’oeuvre, CCG 3, Turnhout – Leuven 1978
Datema C., Introduction, w: Amphilochii Iconiensis Opera, ed. C. Datema, CCG 3, Tournhout 1978, s. IX-XXX, spec. XXIXXIII
Dörries H., Die Messalianer im Zeugnis ihrer Bestreiher. Zum Problem des Enthusiasmus in der spätantiken Reichskirche, „Saeculum” 21 (1970) 213-227, spec. 218-220
Drobner H.R., Bibliographia Amphilochiana, ThGl 77 (1987) 14-35, 179-196
Eberg E., Amphilochii Iconiensis Jambi ad Seleucum, Berlin 1969
Efrem Syryjczyk, Hymni contra haereses
Eldarov F., Amfilochio di Iconio, BS, I, Roma 1961
Epifaniusz, Panarion
Errington R.M., Christian accounts of the religious legislation of Theodosius, „Klio” 79 (1997)
Ficker G., Amphilochiana, Teil 1, Leipzig 1906 – rec. J. Sickenberger, BZ 16 (1907) 303-312
Fitschen K., Messalianismus und Antimessalianismus: ein Beispiel ostkirchlichen Ketzergeschichte, Göttingen 1998
Sfameni Gasparro G., Enkrateia e antropologia, Roma 1984
Grant E.M., The heresy of Tatian, JTS 5 (1954) 62-68
Gribomont J., Le dossier des origines du messalianisme, w: Epektasis. Mélanges de J.Daniélou, Paris 1972, 611-625
Gribomont J., Saint Basile et le monachisme enthousiaste, „Irenikon” 53 (1980) 123-144
Guillaumont A., DSp X 1074-1083
Guillaumont A., Modlitwa ustawiczna czy też wyłączność modlitwy: messalianizm, „Communio Pol.” 5 (1985) z. 4
Gstrein H., Amphilochius von Ikonion, der vierte „Grosse Kappadokier”, „Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft” 15 (1966) 133-145
Hefele C. – Leclercq H., Histoire des conciles, II/1, Paris 1907
Holl K., Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern, Leipzig 1904, Nachdruck: Darmstadt 1969
Jan Damasceński, Pege gnoseos
Kochanek P., Kultura helleńska w świetle programu wychowawczego Amfilocha z Ikonium, VoxP 6 (1986) z. 11, 567-584
Louth A., Messalianism and Pelagianism, StPatr 17 (1982) 127-135
Mansi D., Sanctorum conciliorum nova et ampliasima collectio, III, Florentiae 1789
Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993
Misiurek J., EK XII 589-590
Moreschini C. – Norelli E., Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, II/1, Casale Monferrato 1996, 190
Ortiz de Urbina I., Mariologia Amphilochii Iconiensis, OCP 23 (1957) 186-191
Photius, Bibliotheca, PG 403, tłum. O. Jurewicz: Focjusz, Biblioteka, t, 1, Warszawa 1986
Puech A., Histoire de la littérature grecque chrétienne,III, Paris 1930, 614-621
Quasten J., Patrologia, II, Casale 1980, 301 (Contro gli apotactici e gemelliti)
Revilla P.A., Catálogo de los Códices Griegos de la Biblioteca de El Escorial, t. 1, Madrid 1936
Rossin E., Anfilochio di Iconio e il canone biblico in „Contra haereticos”, „Studia Patavina” 43 (1996) 121-157
Saltet L., Le théologie d’Amphiloque, BLE 6 (1905) 121-127
Sfameni Gasparro G., Enkrateia e antropologia, Roma 1984
Sfameni Gasparro G., L‘Epistula Titi discipuli Pauli „De dispositione sanctimonii” e la tradizione dell‘enkrateia, ANRW II 25, Berlin – New York 1988
Simonetti M. – Prinzivalli E., Storia della letteratura cristiana antica, Casale Monferrato 1999, 310
Stewart C., „Working the earth of the heart”: the Messalian controversy in history, text and language to AD 431, Oxford 1992
Tissot Y., L’encratisme des Actes de Thomas, ANRW II 25, 6, Berlin – New York 1988, 4415- 4430
Voicu S.J., L’edizione di Anfilochio nel CChG, „Augustinianum” 19 (1979) 359-364
Bareille G., DThC I 1121-1123 (Amphiloque d’Iconium)
Theodoretus, Haereticarum fabularum compendium, PG 83
Tonna-Barthet A., DHGE II 1346-1348 (Amphiloque d’Iconium)
Tymoteusz z Konstantynopola, De receptione haereticorum
Voicu S.J., DPAC I 194-195 (Anfilochio)

Published
2010-07-15


Kalinkowski, S., & Longosz, S. (2010). Amfiloch z Ikonium, Przeciw heretykom: o fałszywej ascezie (CPG 3242; Contra haereticos: de falsa ascesi). Vox Patrum, 55, 823–858. https://doi.org/10.31743/vp.4371

Stanisław Kalinkowski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.