Święty Augustyn, List do Woluzjana (Epistula 137)

Andrzej P. Stefańczyk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Augustyn, List do Woluzjana

Amari G., Il concetto di storia in S. Agostino, Roma 1950
Augustinus, Confessiones, tłum. Z. Kubiak, Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1978
Augustinus, De magistro
Augustinus, De Trinitate, PL 42
Augustinus, Enchiridion ad Laurentium, PL 40
Augustinus, Epistula
Augustinus, Expositio ad Romanos inchoata, CSEL 84
Augustinus, Retractationes, PL 32
Carozzi L., NBA 21, s. CVI-CX
Cicero, De oratore
Cicero, Tusculanae disputationes
Eborowicz W., Wstęp, w: Św. Augustyn, Listy (1-75), tłum. W. Eborowicz, Pelplin 1991, 11-133
Eckmann A., Dialog listowny św. Augustyna z Woluzjanem, RH 31 (1983) z. 3, 63-89
Eckmann A., Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji, Lublin 1987
Eckmann A., Stosunek św. Augustyna do państwa rzymskiego, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim, Lublin 1988
Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987
Gilson E., Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, tłum. Z. Jachimiak, Warszawa 1953
Ioannes Cassianus, De incarnatione Domini contra Nestorium, CSEL 17
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Kijewska A., Święty Augustyn, Warszawa 2007
Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995
Leo, Sermo, SCh 49bis
Lucanus, Bellum civile
Mazur Cz., Listy św. Augustyna – bibliografia, w: Św. Augustyn, Listy, tłum. W. Eborowicz, Pelplin 1991
Ovidius, Epistulae ex Ponto
Quodvultdeus, Liber promissionum
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 1994
Sallustius Crispus, De coniuratione Catilinae
Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1979
Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1991
Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, III, O nauczycielu, Warszawa 1953
Św. Augustyn, Listy, tłum. W. Eborowicz, Pelplin 1991
Vergilius, Ecloga
Wójtowicz H., Zapowiedź przyjścia Zbawiciela w IV eklodze Wergiliusza, VoxP 20 (2000) t. 38-39

Published
2010-07-15


Stefańczyk, A. P. (2010). Święty Augustyn, List do Woluzjana (Epistula 137). Vox Patrum, 55, 883–902. https://doi.org/10.31743/vp.4373

Andrzej P. Stefańczyk 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.