Decymus Magnus Auzoniusz, Mowa dziękczynna na cześć cesarza Gracjana (Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto, CPL 1393)

Tatiana Krynicka

Uniwersytet Gdański , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Auzoniusz, Gratiarum actio dicta

Ambrosius, De obitu Valentiniani
Ammianus Marcellinus, Res gestae, tłum. I. Lewandowski: Dzieje rzymskie, t. 1, Warszawa 2001
Ausonius, Ephemeris
Ausonius, Epicedion in Patrem
Ausonius, Gratiarum actio
Ausonius, Liber protrepticus ad nepotem
Ausonius, Opuscula, ed. S. Prete, Lipsiae 1978
Ausonius, Praecatio consulis designati
Ausonius, Praefationes
Bellissima G., La Gratiarum actio di Ausonio, Siena 1932
Cameron A., Późne cesarstwo rzymskie, tłum. M. Kwiecień, Warszawa 1993
Cicero, Ad familiares
Cicero, Brutus
Cicero, De lege agraria
Cicero, De senectute
Cicero, In Catilinam
Cicero, In Pisonem
Cicero Orator
Cicero, Pro Annio Milone
Cicero, Pro Plancio
Crawford M., Rzym w okresie republiki, tłum. J. Rogoziński, Warszawa 1992
Cytowska M. – Szelest H., Historia literatury łacińskiej. Okres Cesarstwa, Warszawa 1992
Cytowska M. – Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990
Evelyn White H.G., Introduction, w: Ausonius with an English translation, vol. 1, Cambridge 1951
Ewelyn White H.G. – Prete S., Ausonii Burdigalensis Vasatis gratiarum actio ad Gratianum imperatorem pro consulate Ausonius, Cambridge 1967; Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula, ed. S. Prete, Leipzig 1978
Green R.P.H., Introduction, w: The Works of Ausonius, Oxford 1991
Green R.P.H., The Works of Ausonius, ed. with introduction and commentary R.P.H. Green, Oxford 1991
Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. M. Bronarska, Wrocław 2008
Herzog R., Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284-374 n. Christus, München 1989, 268-308
Homerus, Ilias
Horatius, Carmina
Horatius, Epistolae
Krynicka T., Auzoniuszowe „Parentalia”: charakter i kompozycja zbiorku, „Vox Patrum” 28 (2008) t. 52/1
L’Huillier M.C., La figure de l’empereur et les vertus imperiales. Crises et modelès d’identité dans les Panégyriques Latins, w: Les Grandes figures religieuses: fonctionnement, pratique et symbolique dans l’Antiquité, ed. M.M. Mactoux, Paris 1986, 529-582
Labriolle P. De, DHGE V 773-779 i RACh I 1020-1023
Lolli M., Ausonius: die „Gratiarum actio ad Gratianum imperatorem” und „De maiestatis laudibus”. Lobrede auf den Herrscher oder auf den Lehrer?, „Latomus” 65 (2006) 707-726
Lolli M., La celebritas principis nei Panegyrici Latini, „Latomus” 58 (1999) 620-625
Makrobiusz, Saturnalia
Mause M., Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik, Stuttgart 1994
Müller-Retting B., Der Panegyricus des Jahres 310 auf Konstantin den Großen, Stuttgart 1990
Nemesianus, Cynegetica
Nixon C.E.V – Saylor Rodgers B., Introduction, w: In praise of later Roman emperors. The Panegyrici Latini. Introduction, translation and historical commentary, Berkeley 1994, 1-38
Opere di Decimo Magno Ausonio, a cura di A. Pastorino, Torino 1971
Panegyrici Latini, ed. V. Paladini – P. Fedeli, Romae 1976
Pastorino, Gratiarum actio
Pastorino A., Introduzione, w: Opere di Decimo Magno Ausonio, Torino 1971, 11-121
Pastorino A., Opere di Decimo Magno Ausonio, Torino 1971
Paulinus, Epistula
Plinius, Naturalis historia
Plinius, Panegyricus
Plutarchus, Tiberius Grakchus
Quasten J. – Berardino A. Di, Patrologia, III, Casale 1978, 264-266
Riggi C., Ausonio, NDPAC I 660-661
Sallustius, Bellum Jugurtinum
Seneca, Phaedra
Sivan H., Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic Aristocracy, London 1993
Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1-2, Warszawa 1998
Suetonius, Augustus
Suetonius, Domitianus
Suetonius, Tiberius
Suetonius, Titus
Swoboda A., Przyjaźń i konflikt Auzoniusza i Paulina z Noli w świetle korespondencji, „Eos” 83 (1995) 307-321
Syme R., Ammianus and the Historia Augusta, Oxford 1968
Symmachus, Epistula
Vergilius, Aeneis
Vergilius, Ecloga
Vergilius, Georgica
Гacпapoв M., Aвcoний и eгo вpeмя, w: Aвcoний, Cтиxoтвopeния, Mocквa 1993, 251-272
Гopeнштeйн B., Mapк Tyллий Цицepoн, Пиcьмa, III, Mocквa 1951

Published
2010-07-15


Krynicka, T. (2010). Decymus Magnus Auzoniusz, Mowa dziękczynna na cześć cesarza Gracjana (Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto, CPL 1393). Vox Patrum, 55, 919–955. https://doi.org/10.31743/vp.4375

Tatiana Krynicka 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.