Św. Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony (Quales ducendae sint uxores, CPG 4379)

Tatiana Krynicka

Uniwersytet Gdański , Poland

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Jan Chryzostom, żona

Alfare Giner C., Entre la tradición classica y la moral cristiana: mujer en la obra de San Juan Crisostomo, „Antigüedad y Cristianesimo” 14 (1997) 138-149
Ambrosius, De virginitate
Ampelius, Liber memorialis
Ausonius, Mosella
Bardy G., Jean Chrysostome 6, DThC VIII/1, 679
Basilius, Epistula, PG 32
Brock C., Le rôle des femmes dans l’Église de Constantinople d’après la correspondence de Jean Chrysostome, StPatr 27 (1993) 150-154
Cassiodorus, Historia Tripartita, PL 69
Catullus, Carmina
Claudianus, Carmina
Cyprianus, De habitu virginum, CSEL 3/1
Cyprianus Gallus, Genesis
Dacier H., St. Jean Chrysostome et la femme chrétienne au IV siècle de l’Église grecque, Paris 1907
Dattrino L., Giovanni Crisostomo di fronte al matrimonio, RivAC 78 (2002) 145-155
Dattrino L., Il matrimonio nel pensiero di Giovanni Crisostomo, Roma 2002
Dmitruk M., Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świe¬tle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostom, VoxP 21 (2001) t. 40-41, 263-291
Dumortier J., Le mariage dans les milieux chrétiens d’Antioche et de Byzance d’après Saint Jean Chrysostome, „Lettres d’Humanité” 6 (1947) 102-166
Fedalto G., Hierarchia Ecclesiastioa Orientalis, II, Padova 1958
Gansiniec R., Zasłonięcie kobiet, „Filomata” 1965, nr 186, 297-301
Geerard M., Clavis Patrum Graecorum, vol. II, Turnhout 1974
Gorge D., Mariage et perfection chrétienne d’après S. Jean Chrysostome, „Etudes Carmelitaines” 21 (1936) 4-52
Hlebowicz H., Jedność Kościoła według Jana Chryzostoma, Wilno 1930
Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935
Joannes Chrysostomus, De libello repudii, PG 51
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Colossenses hom.
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Timotheum hom.
Joannes Chrysostomus, Quales ducendae sint uxores, PG 51
Joannes Chrysostomus, Propter fornicationes uxorem unusquisque habeat, PG 51
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001
Leonhard L., Dos, RE V/2, 1580-1595
Lesetre E., Voile, DB V 2447-2449
Longosz S., Małżeństwo, ro¬dzina i wychowanie w nauczaniu Jana Chryzostoma. Materiały bibliograficzne, VoxP 29 (2009) t. 53-54
Longosz S., Środowisko muzyczne Konstantynopola w ocenie Jana Chryzostoma, w: Musica Antiqua, VII, Bydgoszcz 1935, 299-316
Lucanus, Pharsalia
Lygdamus, Elegiae
Małunowiczówna L., Strojenie się kobiet w ocenie starożytnych pisarzy chrześcijańskich, RH 17 (1969) z. 3, 95-114
Marinescu N.N., Cele trei cuvântări despre căsătorie (The three homilies about marriage), diss, Bucureşti 1908
Martialis, Epigrammata
Michaud E., L’ecclésiologie de Saint Jéan Chrysostome, „Revue Internationale de Théologie” 11 (1903) 481-630
Militello C., Donna e Chiesa. La testimonianza di Giovanni Crisostomo, Palermo 1985
Montfaucon B. de, Joannis Chrysostomi Opera omnia quae exstant, Parisiis 1935
Moulard S., St. Jean Chrysostome, défenseur du mariage et l’apôtre de la virginité, Paris 1925
Nehring P., Ornamenta – tormenta. Sztuczne upiększanie się kobiet w ocenie św. Ambrożego, w: Sapere aude. Księga Pamiątkowa M. Szarmacha, Toruń 2004
Ovidius, Amores
Ovidius, Ibis
Ożóg M., Ceremonie zawierania małżeństwa w relacji św. Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54
Plinius, Naturalis Historia
Romaniuk K., Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1981
Roth C.P. – Anderson D., St. John Chrysostom on marriage and family life, Crestwood 1986, 7-24
Saller R.P., Patriarchy, property and death in the Roman Family, Cambridge 1994
Scaglioni C., Ideale coniugale et famigliare nel Crisostomo, w: Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, ed. R. Cantalamessa, Milano 1976, 271-422
Seidlmayer J., Die Pädagogik des Johannes Chrysostomus, Münster 1926
Silius Italicus, Punica
Socrates, HE, PG 67, tłum. S. Kazikowski: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1972
Sozomenus, HE, PG 67, tłum. S. Kazikowski: Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1989
Söllner A., Zur Forgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae, Köln 1969
Špidlík T., Il matrimo¬nio, sacramento di unità nel pensiero di Crisostomo, „ Augustinianum” 17 (1977) 221-226
Tertullianus, De cultu feminarum, SCh 424
Tertullianus, De virginibus velandis, CCL 2
Theodoretus, HE, PG 82
Treggiari S., Dos, w: Der Neue Pauly, III, Stuttgart 1997
Tsouros K., La dottrina sul matrimonio in san Giovanni Crisostomo, „ Asprenas” 21 (1974) 9-46
Wójtowicz A., Reakcja Tertuliana na współczesną obyczajowość – kwestia stro¬ju chrześcijańskich kobiet, RH 52 (2004) z. 3, 131-149
Zmorzanka A.Z., Wychowanie dziewcząt w nauczaniu Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54

Published
2009-12-15


Krynicka, T., & Longosz, S. (2009). Św. Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony (Quales ducendae sint uxores, CPG 4379). Vox Patrum, 53, 599–621. https://doi.org/10.31743/vp.4382

Tatiana Krynicka 
Uniwersytet Gdański
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.