Il matrimonio terrestre ed il matrimonio spirituale nel mistero del battesimo – secondo Giovanni Crisostomo

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Nelle catechesi di Giovanni Crisostomo viene usato il concetto delle „nozze spirituali” per approfondire il tema del battesimo. Alcuni particolari delle nozze scelti da Crisostomo gli servono a far vedere i diversi aspet­ti del mistero battesimale. In modo particolare nei catechesi viene sviluppata la relazione tra lo sposo e la sposa che nella visione di Cristosomo diventa l’imagine del Cristo e l’anima umana. Molto interessante è il modo in cui l’autore delle ca­techesi tratta i costumi nuziali. Di solito Crisostomo biasima questi costumi, ma mostrando le „nozze spirituali” si ferma sugli aspetti positivi. Parlando del senso figurativo delle nozze Crisostomo ci permette di conoscere diversi costumi nuziali del suo tempo. Il presbitero d’Antiochia dimostra assai grande conoscenza della materia. Dopo la lectura delle catechesi battesimali nasce la domanda perché Crisostomo presenta il battesimo come le „nozze spirituali”. Ma una risposta soddisfacente fi­nora non troviamo.

Keywords:

Giovanni Crisostomo, mistero del battesimo, matrimonio terrestre, matrimonio spirituale

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie, tłum. M. Pąkcińska, Warszawa 1966
Dacquino P., Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, Torino 1984
Dmitruk M., Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej dzia¬łalności Jana Chryzostoma, VoxP 21 (2001) t. 40-41, 263-292
Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935
Joannes Chrysostomus, Catecheses, Ed. A. Piédagnel, SCh 366, tłum. W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne II, U źródeł katechumenatu 2, Lublin 1994
Joannes Chrysostomus, Catecheses baptismales, ed. A. Wenger, SCh 50bis, tłum. W. Kania: Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne I, U źródeł katechumenatu 1, Lublin 1993
Joannes Chrysostomus, Homilia de capto Eutropio, PG 502, tłum. T. Sinko: Św. Jan Chryzostom, Dwadzieścia homilij i mów, Kraków 1947
Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002, 17-43
Naumowicz J., Język i koncepcja katechez chrzcielnych w ujęciu Jana Chryzostoma, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opole 2008
Scaglione C., Ideale coniugale e familiare nel Crisostomo, w: Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, a cura di R. Cantalamessa, Milano 1976
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii. Na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 1, Warszawa 1983
Żurek A., Mysterium fidei – mysterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eu-charystycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej, w: Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku (Sympozja Kazimierskie VI), Lublin 2008
Żurek A., Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opole 2008

Published
2009-12-15


Żurek, A. (2009). Il matrimonio terrestre ed il matrimonio spirituale nel mistero del battesimo – secondo Giovanni Crisostomo. Vox Patrum, 53, 83–93. https://doi.org/10.31743/vp.4456

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.