Deus et primi parentes in Ioannis Chrysostomi commentatione ad Genesim

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

Pertinet haec disputatiuncula ad octo sermones in Genesim, quos Ioannes Chrysostomus scripsit. Ille fidelibus in Antiochia primorum parentium vitam expo­mere studuit atque illustravit hominem ut Dei imaginem et similitudinem. Postea inclinata est attentio eius ad peccatum originale, quod in exordio totius generis humani magna calamitas factum est. Attamen Deus – ut Ioannes Chrysostomus enodat – miserabiles parentes non deseruit, quia eos enim a principio multis mu­neribus affecit. Quorum Dei misericordia maximi momenti erat. Quamobrem Creator ex tempore, quo homines in mundo apparuerant, per eorum peccatum originale, usque ad dies hodiernas constanter eis prosequitur. Praeter theologi­carum sententiarum gravitatem Praedicator ex Antiochia insuper in sermonibus suis affabre inclusit praecepta moralia, quae in primis ad homines in matrimonio viventes designavit.

Keywords:

Ioannes Chrysostomus, Genesis

Baur Ch., Chrysostomus in Genesim, ThQ 108 (1927) 221-232
Bernard R., L`image de Dieu d`après S. Athanase, Paris 1952
Brottier L., Introduction, w: Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse, SCh 433, Paris 1998
Burghardt W.J., The Image of God in Man according to Cyril of Alexandria, Woodstock 1957
Gillard G.V., God in Gen. 1:26 according to Chrysostom, „Studia Biblica” 1 (1978) 149-156
Harrisom N.V., Women and the Image of God ac¬cording to St. John Chrysostom, w: In dominico eloquio: In lordly eloquence. Essays on patristic exegesis in honour of Robert Luis Wilken, red. P.M. Blowers, Cambridge 2002, 259-279
Jan Chryzostom, In Genesim sermo
Jan Chryzostom, Sermones octo in Genesim, PG 54, ed. L. Brottier, SCh 433, Paris 1998
Leys R., L`image de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, Bruxelles 1951
Longosz S., Imago Dei – kat’ eikona theu w literaturze przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej do końca II wieku. Aspekt filologiczno-teologiczny, TPatr 3 (2006) 85-128
Markowicz W.A., Chrysostom’s Sermons on Genesis, ThS 24 (1963) 652-664
Mayer A., Das Bild Gottes nach Klemens von Alexandrien, Roma 1942
Meany J.J., The Image of God in Man according to the Doctrine of Saint Jean Damascene, Manila 1954
Pisula R., Rozróżnienie obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku u niektórych Ojców Kościoła jako podsta¬wa antropologii teologicznej – przyczynek do tematu, KaST 2 (2003) 191-198
Szram M., Od obrazu do podobieństwa Bożego. Dynamiczna koncepcja antropologii teologic-znej w II-III wieku (stanowisko Ireneusza i Orygenesa), VoxP 22 (2002) t. 42-43, 357-376
Turek W., „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” (Rdz 1,26) w interpretacji Tertuliana, VoxP 23 (2003) t . 44-45, 157-169
Verosta S., Johannes Chrysostomus Staatsphilosoph und Geschichtstheologe, Graz – Wien – Köln 1961
Włodarczyk S., Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma, RBL 43 (1990)
Zincone S., L`anima come immagine di Dio nell`opera di Gregorio Nazianzeno, CCC 3 (1985) 365- 371

Published
2009-12-15


Widok, N. (2009). Deus et primi parentes in Ioannis Chrysostomi commentatione ad Genesim. Vox Patrum, 53, 191–204. https://doi.org/10.31743/vp.4464

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.