The conception of the Christian education in Clement of Alexandria and John Chrysostom’s grasp

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Presented paper consists of five main parts and focuses on the most impor­tant elements of their teaching about education and upbringing. The first part tells about pupils, next one about educator, the third about methods in the pe­dagogical process, the forth about programme of educative activity, and the last one about goal of that process. Although Clement and John Chrysostom present different point of view f. e. on the understanding of the educator and pupils, their thought can be treated as complementary educational system because they fol­low from the same Christian doctrinal point and the classical tradition.

Keywords:

John Chrysostom, Clement of Alexandria, education

Abengochea S., Ideas pedagogicas de S. Juan Crisóstomo, „Helmantica” 12 (1961) 343-360
Buliński R., Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego w świetle eksportacji pastoralnych zawartych w „XL Homiliarum in Evangelia”, Pelplin 2008
Clemens Alexandrinus, Paedagogus
Clemens Alexandrinus, Stromata
Drączkowski F., Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, „Verbum Vitae” 12 (2007) 141-146
Drączkowski F., Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 1996
Drączkowski F., Struktury semantyczne wyrazu paideia w dziele Klemensa Aleksandryjskiego stromateis, w: Z zagadnień literatury greckiej, red. J. Pliszczyńska, Lublin 1978, 127-151
Dumortier J., L’éducation des enfants Au IV siècle. La témoignage de S. Jean Chrysostome, „Revue des Sciences Humaines” 15 (1947) 222-238
Falanga M., Il pensiero pedagogico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, SCh 188, tłum. W. Kania, Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002
Kania W., Pierwsza katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 215-222
Kołosowski T., Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, „Seminare” 17 (2001) 405-420
Longosz S., Śpiew w rodzinie środkiem wychow¬ania w pedagogii św. Jana Chryzostoma, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 1 (2009) 13-55
Puton T., Pedagog. Księga I Klemensa Aleksandryjskiego, wstęp, tłumaczenie, komentarz, Lublin 1977
Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958

Published
2009-12-15


Drączkowski, F. (2009). The conception of the Christian education in Clement of Alexandria and John Chrysostom’s grasp. Vox Patrum, 53, 313–328. https://doi.org/10.31743/vp.4473

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.