Quae Joannes Chrysostomus fundamenta biblica liberis educandis commendaverit

Augustyn Eckmann

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Dissertatiuncula haec de fundamentis biblicis in Iohannis Chrysostomi puero­rum educationis ratione narrat. Secundum Episcopum Constantinopolis finis cultus atque morum non fuit homo pulcher ac bonus, sed homo deificatus, filius Dei.

Keywords:

Ioannes Chrysostomus, educandum

Baur Ch., Johannes Chrysostomus und seine Zeit, Bd. 1, München 1929
Bober A., Antologia patrystyczna, Kraków 1965
Constitutio dogmatica de Ecclesia „Lumen gentium”
Eckmann A., Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003
Falanga M., Il pensiero pedago¬gico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Jan Chryzostom, De educandis liberis
Jan Chryzostom, De Lazaro hom., PG 48
Jan Chryzostom, De poenitentia hom., PG 49
Jan Chryzostom, De sanctis martyribus
Jan Chryzostom, In epistulam 2 ad Corinthios hom., PG 61
Jan Chryzostom, In epistulam ad Colossenses hom., PG 62
Jan Chryzostom, In epistulam ad Hebraeos hom.
Jan Chryzostom, In epistulam ad Romanos hom., PG 60, tłum. T. Sinko, Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, t. 1/1, Kraków 1995
Jan Chryzostom, In illud: „Salutate Priscillam”, PG 51
Jan Chryzostom, In Joannem hom., PG 59
Jan Chryzostom, In Matthaeum hom., PG 57
Jan Chryzostom, Oratio catechetica, SCh 50
Kania W., Pierwsza katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9
Marti A., La Sagrada Escritura fundamento de la Pegagogía Cristiana en S. Juan Crisóstomo, „Helmantica” 12 (1961) 47-59
Origenes, In Exodum hom.
Pius XI, Litterae encyclicae „Divini illius Magistri”

Published
2009-12-15


Eckmann, A. (2009). Quae Joannes Chrysostomus fundamenta biblica liberis educandis commendaverit. Vox Patrum, 53, 329–335. https://doi.org/10.31743/vp.4474

Augustyn Eckmann 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.