Éducation religieuse dans les traités de Jean Chrysostome

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

L’analyse de cet article se porte sur l’idée de l’éducation religieuse des enfants dans les traités de Jean Chrysostome. „Bouche d’or” s’attache à montrer que pour assure une éducation soignée les parents (en particulier le père) sont obligés de développer et d’approfondir le sens et la motivation de la vie religieuse chez leurs enfants. Dans sa argumentation il donne une immense série d’exemples scripturai­res et monastiques qui Pater familias doit utiliser pour former l’image du Dieu le Createur dans l’éducation religieuse. La conception pedagogique de Chrysostome est en conséquence soumit à son devoir du prédicateur prophétique.

Keywords:

Jean Chrysostome, Éducation

Bober A., Rodzina Kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 193-200
Falanga M., Il pensiero pedagogico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Gärtner M., Familienerziehung in der Alten Kirche, Köln 1985
Joannes Chrysostomus, Adversus oppugnatores vitae monasticae, PG 47
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis, SCh 188
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972, tłum. W. Kania, PSP 13, Warszawa 1974 lub BOK 19, Kraków 2002
Joannes Chrysostomus, In illud: „Vidua eligatur”, PG 51
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum homiliae, PG 57-58
Jones A.H.M., St. John Chrysostom’s parentage and education, HTR 46 (1953)
Kania W., Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 215-222
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001
Kołosowski T., Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu „O wychowaniu” dzieci” św. Jana Chryzostoma, „Seminare” 17 (2001) 405-420
Korus K., Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei, Kraków 1978
Meyer L., Saint Jean Chrysostome maître de perfection chrétienne, Paris 1933
Stanula E., Rodzina kształtująca system wartości w ujęciu św. Jana Chryzostoma, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX. Materiały z Konferencji (czerwiec 1993 r.), Bydgoszcz 1994, 81-94
Uciecha A., Rodzina miejscem wychowania w trak¬tacie pedagogicznym „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, ŚSHT 19-20 (1986-1987) 65-92
Uciecha A., Rola ojca w procesie wychowania domowego na podstawie traktatu św. Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność – Średniowiecze, red. J. Jundziłł – D. Żołądź-Strzelczyk, t. 1, Bydgoszcz 2002, 205-218
Wójtowicz H., Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 201-214

Published
2009-12-15


Uciecha, A. (2009). Éducation religieuse dans les traités de Jean Chrysostome. Vox Patrum, 53, 421–432. https://doi.org/10.31743/vp.4478

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.