La foi et la sagesse dans la lumière de commentaire de Pélage à L’épître de Saint Paul aux Éphésiens

Józef Pochwat

Kraków , Poland

Abstract

Pélage († 420) dans son Commentaire à l’Épître de saint Paul aux Éphésiens montre qu’il existe une liaison organique entre foi et sagesse. L’auteur traite la foi (fides) comme une sorte de don de départ et à la fois un début de la vie chrétienne. Par contre la sagesse (sapientia) – comme la conséquence de la construction de la vie sur le fondament de la foi. C’est pourquoi on peut dire, que la foi est une sagesse de chrétien et la sagesse toujours se lie avec l’acte de foi, autrement dit croire à Dieu. La réflexion de Pélage sur la foi et la sagesse enseigne surtout comment en­trer au fond des mystères de la révélation qui se trouvent dans l’Ècriture Sainte. L’appréciation de la foi et aussi si bien que la foi mûre est la sagesse et décision pour aller en foi aussi décide la sagesse – témoigne un peu de stoicisme de Pélage. Pélage qui prend la foi dans la catégorie de la sagesse, a voulu arriver à convaincre dans l’enseignement contemporain Romain. La sagesse pour eux a été toujours une des plus grandes valeurs. L’étude de son Commentaire, oblige à une rèflexion profonde sur l’appréciation dans l’enseignement contemporain, de la problèmati­que de la foi et de la sagesse.

Keywords:

Pélage, L’épître de Saint Paul aux Éphésiens, foi, sagesse

Altaner B., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Augustyn, Liber de natura et gratia
Bardy G., Święty Augustyn, człowiek i dzieło, tłum. Z. Kobylańska, Warszawa 1955
Baron A., Ideał dusz¬pasterza. Studium w oparciu o Komentarz Pelagiusza do Listu do Tytusa, Kraków 1985
Baron A., Łacińskie komentarze do listu do Tytusa (Ambrozjaster, Hieronim, Pelagiusz) na tle recepcji myśli Pawłowej w starożytności, ŹMT 28, Kraków 2003
Baron A., Spór o Pawła, spór o człowieka czy spór o Boga: refleksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej, w: Pelagiusz, Komentarz do «Listu św. Pawła do Rzymian», ŹMT 15, Kraków 1999, 6-116
Bohlin T., Die Theologie des Pelagius und ihre Genesis, Uppsala – Wiesbaden 1957
Bonner G., How Pelagian was Pelagius, StPatr 9 (1966) 350-358
Borniński P., Pelagiusz, pelagianie, pelagianizm, w: Encyklopedia kościelna, t. 19, Warszawa 1893
Cichoń T., Stosunek papieża Zozyma do pelagianizmu, Kraków 1982
Daniélou J. – Marrou H.J., Historia Kościoła, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1984
Esser H., Das Paulus Verständnis des Pelagius nach seinem Pauluskommentar, Bonn 1961
Evans R.F., Pelagius, New York 1968
Ferguson J., Pelagius, Cambridge 1978
Florkowski E., Soteriologia Pelagiusza, Kraków 1949
Gołaski W., Wykład o wierze, charyzmatach i miłości w Komentarzach Ambrozjastra i Pelagiusza do 12 i 13 rozdziału I Listu św. Pawła do Koryntian. Studium porównawcze, Kraków 1993
Greshake G., Grade und konkrete Freiheit: eine Untersuchung zur Gnadenlehre des Pelagius, Mainz 1972
Hieronim, Dialogus contra Pelagianos
Kubasiak W., Początki pelagianizmu według Commonitorium super nomine Caelestii Mariusza Merkatora, Kraków 1982
Michalski M., Nauka chrystologic¬zna Pelagiusza, Kraków 1936
Nawrocki A., Pelagiusz, Kraków 2006
Pelagii Expositiones XIII Epistularum Pauli, ed. A. Souter: Pelagius’s Expositiones of thirteen Epistles of St. Paul. Text and apparatus criticus (Text and Studies contributions to biblical and patristic Literature, vol. IX 2), Cambridge 1926
Pelagiusz, Prologus in commentarium in Jeremiam prophetam, PL 24
Pieszczoch Sz., Nad genezą teologii Pelagiusza, SG 5 (1979-1980)
Pirenne R., La morale de Pelage, Roma 1961
Pochwat J., Wiara i mądrość według Komentarza Pelagiusza do Listu św. Pawła do Efezjan, Kraków 1986
Prete S., Pelagio et il pelagianismo, Brescia 1961
Szydelski S., Indywidualność św. Augustyna, Włocławek 1931
Umiński J., Historia Kościoła, t. 1, Opole 1959
Wermelinger O., Pelagius und Rom, Stuttgart 1975
Wielcy Kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków 2006
Zosimus, Epistula tractoria, PL 20

Published
2009-12-15


Pochwat, J. (2009). La foi et la sagesse dans la lumière de commentaire de Pélage à L’épître de Saint Paul aux Éphésiens. Vox Patrum, 53, 579–589. https://doi.org/10.31743/vp.4486

Józef Pochwat 
KrakówLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.