An intricate process in Athens: Euphiletus killing Eratosthenes, his wife’s lover

Orazio Antonio Bologna

Pontificia Università Salesiana , Italy

Abstract

In Athens in the late and early fifth century B.C. Eratosthenes, a well-known real Don Juan was killed. He sets his eyes on a young wife and seduces her, she is the wife of Euphiletus, a modest farmer, who spent a lot of time in countryside, away from his wife. Euphiletus, after the birth of his (first) son, places full faith in his wife. Having been in­formed about the affair, he catches her in adultery and, in front of some witnesses, kills Eratosthenes. The victim’s relatives hold a trial against the murderer, who before the Court gives a brilliant oration, written by Lysia one of the greatest orators of Athens.

Keywords:

Euphiletus, Eratosthenes, Athens

Aeschines, Oratio
Aristoteles, Athenensium res publica
Beauchet L., Histoire du droit privé de la République Athénienne, I, Paris 1897
Cantarella E., L’omicidio legittimo e l’uccisione del ΜΟΙΧΟΣ in diritto attico, in: Studi sull’omicidio in diritto greco romano, Milano 1967
Corpus Iuris Civilis, vol. I, Holdesheim 2000
Demosthenes, Oratio
Dover K.J., Il comportamento sessuale dei Greci in età classica, in: AA. VV., L’amore in Grecia, a cura di C. Calame, Bari 1984
Eherenberg V., L’Atene di Aristofane, Firenze 1957
Euripides Hippolytus
Euripides, Ion
Flacelière R., La vita quotidiana in Grecia nel secolo di Pericle, Milano 1998
Frohberger H., Ausgewählte Reden des Lysias, I³ bearbeitet von Th. Thalheim, Lepzig 1895
Frohberger H., Ausgewählte Reden des Lysias, II² bearbeitet von Th. Thalheim, Leipzig 1892
Glotz G., La giustizia, in: La città greca, trad. it., Torino 1956
Hirt O., Commentariorum Lysiacarum cap. duo, Berlin 1881
Kirchner, Eratosthenes, RE VI/1 357-358
Lipsius, Das Attische Recht und Rechtsverfaharen, Lepzig 1905-1915
Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, con introduzione e commento di A. Ronconi, Firenze 1973
Lysia, Contro Eratostene, introduzione e commento a cura di G. Campagna, Torino 1952
Lysias, De Eratosthenis caede apologia, tł. Lizjasz, Mowy, Kraków 1998
Lysias, Pro Eratosthene apologia
Paoli U.E., Altri studi di diritto greco e romano, Milano 1976
Paoli U.E., La difesa del possesso in diritto attico, in: Studi in memoria di Aldo Albertoni, vol. II, Padova 1937
Paoli U.E., La donna nell’antichità, Firenze 1953
Paoli U.E., La legislazione sull’adulterio nel diritto di Gortina, in: Studi in onore di Gino Funaioli, Roma 1955
Paoli U.E., „Rivista di diritto processuale civile” 1 (1926)
Paoli U.E., Studi di diritto attico, Firenze 1930
Paoli U.E., Studi sul processo attico, Padova 1933
Plato, Leges
Sanctis G. De, Draconte e il diritto criminale, in: Atthis. Storia della Repubblica ateniese dalle origini all’età di Pericle, Roma 1964
Vianello N., Le orazioni di Lisia, tradotte e commentate, Torino 1914
Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, Berolini 1939
Weiss E., Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage, Lipsia 1923

Published
2011-12-15


Bologna, O. A. (2011). An intricate process in Athens: Euphiletus killing Eratosthenes, his wife’s lover. Vox Patrum, 56, 449–464. https://doi.org/10.31743/vp.4489

Orazio Antonio Bologna 
Pontificia Università SalesianaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.