Augustine of Hippo, Letters 128-129 [To Marcellinus]

Tadeusz Kołosowski

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW , Poland

Abstract

Przekład z języka łacińskiego znajdujących się w zbiorze korespondencji św. Augustyna dwu listów: 128 i 129 na język polski opatrzony przypisami i wstępem. 

Keywords:

Augustine, Letter, Translation, Donatism, Carthage, Roman Africa, Patrology

Acta purgationis Felicis episcopi Autumnitani, ed. C. Ziwsa, CSEL 26, 197-204, Pragae –Vindobonae - Lipsiae 1893;

Augustinus Hipponensis, Breviculus collationis cum donatistis, ed. M. Petschenig, CSEL 53, 37-92, Vindobonae - Lipsiae 1910;

Augustinus Hipponensis, Gesta cum Emerito, ed. M. Petschenig, CSEL 53, 179-196, Vindobonae - Lipsiae 1910;

Augustinus Hipponensis, Epistulae (124-184A), ed. A. Goldbacher, CSEL 44, Vindobonae - Lipsiae 1904;

Augustinus Hipponensis, De natura et gratia, ed. C.F. Urba, J. Zycha, CSEL 60, 233-299, Vindobonae – Lipsiae 1913;

Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus, Kodeks Teodozjusza Księga Szesnasta, tłum. A. Caba, opracowanie M. Ożóg – M. Wójcik, Synody i Kolekcje Praw, 7, Kraków 2014;

Édit d’union de l’empereur Honorius (12 février 405), w: Le dossier du donatisme, éd. J. L. Maier, tome II: De Julien l’Apostat à saint Jean Damascène (361-750), Texte und Untersuchungen, 134, Academie Verlag, Berlin 1989, 134-136;

Gesta Collationis Carthaginiensis, PL 11,1257-1418;

Hieronymus, Dialogus adversus Pelagianos, ed. C. Moreschini, CChSL 80, Turnholti 1990, tłum. W. Szołdrski, Hieronim, Dialog przeciw pelagianom, PSP 10, Warszawa 1973, 69-193;

Lettre de Constantin au vicaire Eumalius (10 novembre 316), w: Le dossier du donatisme, éd. J. L. Maier, tome I: Des origines à la mort de Constance II (303-361), Texte und Untersuchungen, 134, Academie Verlag, Berlin 1987, 196-198;

Paulus Orosius, Historiarum adversus paganos libri septem, ed. C. Zangemeisterl, CSEL 5, Vindobonae 1882, tłum. H. Pietruszczak, Orozjusz, Historia przeciw poganom, [b.m.r.];

Premier décret d’application de l’édit d’union de 405 (12 février 405), w: Le dossier du donatisme, éd. J. L. Maier, tome II: De Julien l’Apostat à saint Jean Damascène (361-750), Texte und Untersuchungen, 134, Academie Verlag, Berlin 1989, 136-140.

Bralewski S., Czy cesarz Konstantyn Wielki zabiegał o kompromis z donatystami?, „Vox Patrum”, 20(2000), nr. 38-39 , 427-448;

Congar Y.M.-J., Le schisme maximianiste et l’abandon des thèses donatistes, w: Œuvres de Saint Augustin: Traités anti-donatistes, I, Bibliothèque Augustinienne, 28, Paris 1963, 724-725;

De Veer A.C., L’exploitation du schisme maximianiste par saint Augustin dans sa lutte contre le donatisme, „Recherches Augustiniennes” 1965, nr 3, 219-237;

De Veer A.C., Les origines du maximianisme, w: Œuvres de Saint Augustin: Traités antidonatistes, IV, Bibliothèque Augustinienne, 31, Paris 1968, 825-827; W.H.C. Frend, Circoncellioni, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto A. di Berardino, vol. I, Casa Editrice Marietti, Roma 1983, 688-690;

Frend W.H.C., Emerito, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto A. di Berardino, vol. I, Casa Editrice Marietti, Roma 1983, 1146;

Hamman A.G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej-Wróblewska, Warszawa 1989;

Kołosowski T., Kim byli circumcelliones? Stan badań, „Collectanea Theologica”, 67(1997) nr 4, 95-97;

Kołosowski T., Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego. Ewolucja poglądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Rzymskiej, Piła 2000;

Kołosowski T., Traditores. Wokół postawy duchowieństwa wobec roszczeń totalitarnego państwa w kontekście początków schizmy donatystycznej w Afryce Rzymskiej, „Znaki Nowych Czasów”, 6(2007) nr 18, 93-99;

Kotula T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972;

Kriegbaum B., Die Donatistischen Konzilien von Cabarsussa (393) und Bagai (394), „Zeitschrift für katholische Theologie”, 124(2002) nr 3, 267-277;

Lamirande E., La Conférence de 411 avec les Donatistes – Breviculus collationis cum donatistis – Ad donatistas post collationem. Introduction, w: Œuvres de Saint Augustin: Traités antidonatistes, V, Bibliothèque Augustinienne, 32, Paris 1965;

Ladocsi G., Marcellino Flavio, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto A. di Berardino, vol. II, Casa Editrice Marietti, Roma 1983, 2087-2088;

Monceaux P., Histoire littéraire de Afrique chrétienne depuis les origines jusqu'à l'invasion arabe, t. 4: Le Donatisme, Paris 1912;

Overbeck M., Augustin und die „Circumcellionen” seiner Zeit, „Chiron” 3(1973), 457-463;

Scorza F., Massimiano donatista, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, diretto A. di Berardino, vol. II, Casa Editrice Marietti, Roma 1983, 2162-2163;

Tengström E., Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung, Göteborg 1964;

Wypustek-Krzyszowski A., Kim byli circumcelliones?, „Meander” 1994, nr 5-6, 243-257.


Published
2019-12-15


Kołosowski, T. (2019). Augustine of Hippo, Letters 128-129 [To Marcellinus]. Vox Patrum, 72, 271–294. https://doi.org/10.31743/vp.4563

Tadeusz Kołosowski  tadekolo@kn.onet.pl
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW https://orcid.org/0000-0002-4019-3447License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.