Pseudo-Galenus, An animal sit, quod in utero est?

Stanisław Longosz


Robert SawaAbstract

tłumaczenie traktatu Pseudo-Galena

Keywords:

Pseudo-Galenus, embryo, abortion, birth, translation

Abramowiczówna Z., Filozofia i medycyna u Galena, w: Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych, Toruń 1983, 7-12.

Bednarczyk A., Galen: główne kategorie systemu filozoficzno-lekarskiego, Warszawa 1995.

Bielas L., Dziecko przed urodzeniem w starożytnym świecie pogańskim, RBL 44 (1991) 37-41. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.969

Biesaga T., Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2001, 101-112.

Brisson R. – Congourdeau M.H., L’embryon: formation et animation, Paris 2008.

Caspar Ph., L’apport des Pères à la question contemporaine du statut du zygote, w: Les Pères de l’Eglise face à la science médicale de leur temps, ed. V. Boudon-Millot-B. Pouderon, ThH 117, Paris 2005, 535-553.

Caspar Ph., Éléments pour une eschatologie du zygote, „Revue Thomiste” 100 (1992) t. 92, 460-481.

Caspar Ph., L’embryon au II siècle, Paris 2002.

Caspar Ph., Penser l’embryon d’Hippocrate à nos jours. Recherche bioéthique, Paris 1991.

Caspar Ph., La problématique de l’animation de l’embryon, NRTh 113 (1991) 3-24, 239-255.

Caspar Ph., La saisie du zygote humain par 1’esprit; Origine et postérité de l’ontogenèse aristotélicienne, Paris 1987.

Congourdeau M.H., L’embryon est-il une personne?, „Communio” 9 (1984) z. 6, 103-116.

Congourdeau M.H., L’embryon et son âme dans les sources grecques, Paris 2007.

Congourdeau M.H., L’enfant à naitre, Paris 2000.

Crahay R., Les moralists anciens et l’avortment, „Antiquité Classique” 10(1941) 9-23. DOI: https://doi.org/10.3406/antiq.1941.3115

Dasen V. (ed.), L’embryon humain à travers histoire, Golion 2007.

Dölger F.J., Das Lebensrecht des ungeboren Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Ach 4 (1933) 1-61.

Gouriant J.B., L’embryon végétativ et la formatioin de l’âme selon les stoicien, w: L’embryon: formatioin et animation, ed. L. Brisson-M. H. Congourdeau, Paris 2008, 59-77.

Gula J., Hipokrates a przerywanie ciąży, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J. W. Gałkowski-J. Gula, Rzym-Lublin 1991, 198-210.

Gula J., O przerywaniu ciąży w starożytności. Kilka uwag polemicznych, „Ethos” 30-31 (1995) 247-253.

Gula J., Problem człowieczeństwa człowieka nienarodzonego, w: W imieniu dziecka poczętego, s. 146-159.

Gula J., Przysięga Hipokratesa: wstęp, tekst grecki + przekład, w: W imieniu dziecka poczętego, s. 193-198.

Hanson A.E., The eight month’s child and the etiquette of birth, „Bulletin of the History of Medicine” 61 (1987) 589-602. DOI: https://doi.org/10.2466/pr0.1987.61.2.602

Hanson A.E. - Green M.H., Soranus of Ephesus: methodicorum princeps, ANRW II 37, 2, Berlin 1994, 968-1075. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110875393-003

Joly R., Hippocrate. Medicine grecque, Paris 1964.

Jones D.A., The soul of embryo. An enquiry into status of the human embryo in the Christian tradition, London-New York 2004.

Geschichte der Abtreibung von der Antike bis zur Gegenwart, ed. R. Jütte, München 1993, ss. 27-43 (Jütte, Hippokratisches Eid und antikes Recht).

Kalbfleisch K., Die neuplatonische fälschlich dem Galen zugeschriebene Ad Gaurum quomodo animetur fetus, Berlin 1895.

Kapparis K., Abortion in the Ancient World, London 2002.

Katolo A., Spór o moment animacji na przestrzeni wieków, PP 4 (2003) 79-98.

Kollesch J. - Nickel D., Bibliographia Galeniana (1900-1993), ANRW II 37, 2, Berlin 1994, 1351-1420.

Kołosowski T., Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle literatury Grecji i Rzymu, VoxP 57 (2012) 59-378. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4135

Korus K., Galen z Pergamonu (129-216), w: Literatura Grecji Starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2, Lublin TNKUL 2005, 895-905.

Lachs J., Ginekologia Soranusa z Efezu. Przyczynek do historii ginekologii, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 28 (1901) 1-109.

Lachs J., Powstanie rodu ludzkiego i embriologia u starożytnych filozofów greckich od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1936.

Lichtenthaeler Ch., Der Eid des Hippokrates. Ursprung und Bedeutung, Köln 1984.

Longo O., L’embrione è un essere vivente?, „Quaderni di Storia” 28 (2002) 119-129.

Longosz S., Aborcja i porzucanie dzieci w starożytności pogańskiej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne, RT 51 (2004) z. 10, 279-291.

Longosz S., Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży, cz. 1: Okres przedchrześcijański, VoxP 8-9 (1985) 231-273. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.10433

Longosz S., Prawo rzymskie o aborcji, w: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytności greckiej i rzymskiej, red. H. Kowalski-M. Kuryłowicz, Lublin 2005, 209-220.

Longosz S., Stosunek starożytnych filozofów greckich do życia poczętego (presokratycy, Platon, Arystoteles, stoicy), w: W kręgu antycznych politei. Księga Jubileuszowa J. Iluka, Gdańsk 2017, 214-244.

Longosz S., Muzoniusza Rufusa diatryba „Czy wszystkie urodzone dzieci mają być chowane”, VoxP 69 (2018) 783-796.

Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.

Manetti D. - Roselli A., Galeno commentatore di Ippocrate, ANRW II 37, 2, Berlin 1994, 1529-1635. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110875393-025

Miles S.H., The Hippocratic Oath and ethics of medicine, Oxford 2004.

Monpin R.A., L’avortement provoqué dans l’antiquité, Paris 1918.

Muszala A., Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009.

Nardi E., Procurato aborto nel mondo greco-romano, Milano 1971.

Needham J.H., A history of embrology, Cambridge 1959.

Nickel D., Stoa und Stoiker in Galens Schrift „De foetuum formatione”, w: Galen und das hellenistische Erbe, hrsg. J. Kollesch-D. Nickel, Stuttgart 1993, 79-86.

Nickel D., Untersuchungen zur Embryologie Galens, Berlin 1989.

Sala R., Początki życia ludzkiego w komentarzach patrystycznych, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 1, 51-70. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.351

Simshäuser W., Die Behandlung der Abtreibung in der antiken römischen Rechts – und Gesellschaftsordnung, „Forum Katholische Theologie” 8 (1992) 174-186.

Szejnach W., Przysięga i przykazanie Hipokratesowe, Warszawa 1931.

Staniek E., Stosunek starożytnych chrześcijan do dziecka przed jego narodzeniem według Ojców Kościoła, RBL 44 (1991) 47-53. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.971

Starowieyski M., Aborcja w oczach wczesnochrześcijańskich pisarzy, „Studia Paradyskie” 3 (1993) 107-128.

Szymik S., Życie poczęte w świetle wypowiedzi biblijnych, AK 126 (1996) z. 2, 163-171.

Turasiewicz R., O „Przysiędze Hipokratesa” inaczej: pytania, zagadki, nieporozumienia, „Meander” 48 (1993) 213-232.

Turasiewicz R., Pisma medyczne – Corpus Hippocraticum, w: Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2. Lublin TNKUL 2005, 491-504.

Waldstein W., War der Embryo D. 25, 4, 1, 1 rechtlich ein blosser Teil des Mutterleibs?, „Forum Katholische Theologie” 22 (2006) 12-26.

Waszink J.H., Abtreibung, RACh I 55-60.

Waszink J.H., Beseelung, RACH II 176-184.

Wojciechowski M., Starożytne głosy przeciw aborcji, „Więź” 45 (2003) nr 12, 84-90.

Wójtowicz H., Hipokratesa przysięga lekarska, VoxP 19 (1990) 893-898.


Published
2020-06-15


Longosz, S., & Sawa, R. (2020). Pseudo-Galenus, An animal sit, quod in utero est?. Vox Patrum, 74, 157–196. https://doi.org/10.31743/vp.4755

Stanisław Longosz  longosz1@interia.pl
Robert Sawa License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.