Lettera di Costantino alla Chiesa di Alessandria e lettera del sinodo di Nicea agli Egiziani (325). I falsi sconosciuti da Atanasio?

Henryk Pietras

Akademia Ignatianum w Krakowie , Poland


Abstract

NelTarticolo si propone un’ipotesi che le lettere conosciute come una testimo- nianza diretta dei lavori del Concilio Niceno siano falsi, composti negli anni successivi al pontificato d’Atanasio. La situazione politico-ecclesiale in Alessandria negli anni 273-278 (circa) sembra essere quella descritta nelle lettere in questione ed unicaa mio parereche corrisponde al tono ed al contenuto di esse. Per questo motivo il loro contenuto non dovrebbe essere considerato una fonte valida per la conoscenza dei temi discussi al Concilio.

Keywords:

Constantine, Council of Nicaea, Athanasius

Acta synodalia an anno 50 ad annum 381, oprac. A. Baron - H. Pietras, Synodi et Collectiones Legum 1, ŹMT 37, Kraków 2006
Atanasio, II Credo di Nicea, Citta Nuova 2001
Athanasius, Apologia contra Arianos, PG 25
Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego, I, Warszawa 1986
Camplani A., In margine alla storia dei meliziani, „Augustinianum” 30 (1990)
Canones Athanasii Alexandrini, ed. W. Riedel - W.E. Crum: The Canons of Athanasius of Alexandria, Oxford 1904
Codex Theodosianus, SCh 497
Crum W.E., Some further Meletian Documents, „Journal of Egyptian Archaeology” 13 (1927) 19-26
Dossetti G.L., II Simbolo di Nicea e di Costantinopoli. Edizione critica, Roma 1967
Eusebius, Vita Constantini, ŹMT 44
Histoire de christianisme, II, ed. J.M. Mayeur - Ch. Pietri - L. Pietri - A. Vauchez - M. Venard, Paris 1995
Letteratura patristica, a cura di A. Di Berardino - G. Fedalto - M. Simonetti, Roma 2007
Martin A., Athanase d ’Alexandrie et 1’Eglise d’Egypte au IVe siecle (328-373), Rome 1996
Opitz H.G., Athanasius Werke, III 1, Berlin - Leipzig 1934, tłum. A. Baron, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, tekst grecki, łaciński i polski, t.1: (325-787) Nicea I - Konstantynopol I - Efez - Chalcedon - Konstantynopol II - Nicea II, układ i oprac. A. Baron - H. Pietras, ŹMT 24, Kraków 2001
Opitz H.G., Athanasius Werke. Urkunden zur Geschichte des arianischen Streits, Berlin 1934
Orlandi T., Coptic Literaturę, w: The Root of Egyptian Christianity, ed. B. A. Pearson - J.E. Goehring, Philadelphia 1992
Pietras H., List Konstantyna do Aleksandra i Ariusza a zwołanie Soboru Nicejskiego, VoxP 26 (2006) t. 49, 536-547
Pietras H., Spór o wyznanie wiary w IV wieku, TPatr 4 (2007) 35-50
Pietri Ch., Roma Christiana, Rome 1976
Schwartz E., Zur Geschichte des Athanasius. Gesammelte Schriften, III, Berlin 1959
Simonetti M., La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1976
Socrates, HE
Sozomenus, HE
Starowieyski M., Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa Wschodu, Warszawa 1999
Storia della Chiesa, II: L’Epoca dei Concili, Milano 2002
Theodoretus, HE
Wipszycka E., La Chiesa nell’Egitto del IV secolo, w: E. Wipszycka, Etudes sur le christianisme dans l’Egypte de l'antiquite tardive, Roma 1996

Published
2008-03-08


Pietras, H. (2008). Lettera di Costantino alla Chiesa di Alessandria e lettera del sinodo di Nicea agli Egiziani (325). I falsi sconosciuti da Atanasio?. Vox Patrum, 52(2), 855–869. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/6319

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.