Semantics of apeth in the writings of Clement of Alexandria

Brunon Zgraja

Uniwersytet Opolski , Poland


Abstract

The term arete that appears 198 times in the writings of Clement of Alexandria, assumes 15 nuances, among which prevails the common definition of that noun as virtue, with an anthropologic and theocentric reference. The rest of the definitions of arete, belonging chiefly to the ethical vocabulary, complement the terms from other domains: from the military one (talent, virtue), from metaphysics (category, a special atribute), and from botany (perfection of the plant), as well as from functional anatomy (nerve of life).

Keywords:

Clement of Alexandria, arete

Chadwick H., Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, tłum. A. Wypustek, Warszawa 2004
Chrysippus, Fragmenta moralia
Cicero, De officiis
Clemens Aleksandrinus, Paedagogus, SCh 70
Clemens Aleksandrinus, Stromata
Clemens von Alexandria, I: Mahnrede an die Heiden. Der Erzieher I, BKV 7, Munchen 1934. II: Der Erzieher II-III. Welcher Reiche wird gerettet werden?, BKV 8, Munchen 1935; III: Die Teppiche I-III, BKV 17, Munchen 1936; IV: Die Teppiche IV-VI, B K V 19, M unchen 1937; V: Die Teppiche VII, Register zu Band HI-V, BKV 20, Munchen 1938
Clement d’Alexandrie, Le protreptiąue, C. Mondćsert, SCh 2, Paris 1976
Clemente Alessandrino, Gli Stromatei. Notę di verafilosofia, G. Pini, Milano 1985
Clemente Alessandrino, Il Pedagogo, B. Abele, CPSG 2, Torino 1953
Clemente Alessandrino, Protrettico ai Greci, Q. Cataudella, CPSG 3, Torino 1940
Granat W., Dogmatyka katolicka, VI: Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, Lublin 1960
Gromska D., Wstęp, w: Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956
L. Diogenes, Vitae philosophorum
Liddell G. - Scott R., Greek-English Lexicon, Oxford 1940
Łucarz S., Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007
Mehat A., Etude sur les «Stromates» Clement d’Alexandrie, Paris 1966
Niemirska-Pliszczyriska J., Wstęp, w: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994
Philo, De opificio mundi
Philo, De sacrificiis Abelis et Caini
Plato, Leges
Podręczny słownik włosko-polski, I-II, wyd. W. Meisels, Warszawa 1996
Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995
Prodikos, Fragmenta
Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, I-IV, Warszawa 1958-1965
Solon, Fragmenta
Symonides, Fragmenta
Wielki słownik francusko-polski I-II, red. J. Bobrzyński - I. Kaczuba - B. Frosztęga Warszawa 1983
Wielki słownik niemiecko-polski, I-II, wyd. J. Piprek - J. Ippoldt, Warszawa 1994
Xenophon, Memorabilia

Published
2008-03-10


Zgraja, B. (2008). Semantics of apeth in the writings of Clement of Alexandria. Vox Patrum, 52(2), 1335–1345. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/6505

Brunon Zgraja 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.