Christian Spirituality, vol. 1: Origins to the twelfth century, ed. B. McGinn - J. Meyendorff in collaboration with J. Leclercq, World Spirituality 16, New York 1985, ed. 2 - 2000, The Crossroad Publishing Company, ss. 502.

Bogdan Częsz

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

review

Keywords:

recenzja

nie dotyczy

Published
2007-06-15


Częsz, B. (2007). Christian Spirituality, vol. 1: Origins to the twelfth century, ed. B. McGinn - J. Meyendorff in collaboration with J. Leclercq, World Spirituality 16, New York 1985, ed. 2 - 2000, The Crossroad Publishing Company, ss. 502. Vox Patrum, 50, 717–722. https://doi.org/10.31743/vp.6580

Bogdan Częsz 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.