John Paul II and the 1600th Anniversary of the Death of St. Cyril of Jerusalem

Bogdan Częsz

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

Dans cet article nous sommes reféré a l’epitre de Jean Paul II a l’occasion de 1600 anniversaire de la mort de saint Cyrille de Jerusalem. Au debut le pape ecrit de la vie de saint Cyrille et suivant il presente ses merites, qui ont décide pour apporter a ce Saint le titre: „Docteur de l’Eglise”. En suite Jean Paul II enumere les themes principales dans les Catecheses du saint Cyrille, meme leur methode et leur contenu. A la fin le pape exprime son désir de revenir a l’espérance de la concorde et de la paix dans le pays, ou saint Cyrille a passe sa vie.

Keywords:

John Paul II, Cyril of Jerusalem

Cyryl, Epistula ad Constantium imperatorem, PG 33
Jan Paweł II, Catechesis, PSP 9
Jan Paweł II, Epistola Apostolica „Omnium Ecclesiarum Matri”, OsRom 127 (1987) nr 73
Jan Paweł II, Omnium Ecclesiarum Matri, VoxP z. 18
Nautin P., La date du „De viris illustribus” de Jerome, de la morte de Cyrille de Jerusalem et de celle de Gregoire de Nazianze, RHE 56 (1961)

Published
2007-06-15


Częsz, B. (2007). John Paul II and the 1600th Anniversary of the Death of St. Cyril of Jerusalem. Vox Patrum, 50, 159–163. https://doi.org/10.31743/vp.6581

Bogdan Częsz 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.