The Fathers of the Church in the Works of Karol Wojtyła as a Student and Scholar

Anna Z. Zmorzanka

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Die Verfasserin des Aufsatzes stellt fest, dass Karol Wojtyła das grundlegende Wissen im Bereich der Literatur, Geschichte und Theologie wahrend des Studiums in den Jahren 1942-1946 an der Theologischen Fakultat der Jagellonen-Universitat in Krakau errungen hat. Er verdankte es vor allem den drei hervorragenden Universitatsprofessoren: Eugeniusz Florkowski, Marian Michalski und Ignacy Różycki. Die patristische Formung, die er dort bekommen hat, brachte Friichte in seiner didaktischen und wissenschaftlichen Arbeit. Die Gestalt des heiligen Augustinus war ihm besonders nahe. In seinen Vorlesungen Wartość i dobro (Der Wert und das Gute) veróffentlicht 1988 im Buch Wykłady lubelskie (Lubliner Vorlesungen), im Studienjahr 1956/1957 an der Katholischen Universitat von Lublin getragen, hat Karol Wojtyła die ausgezeichnete Bekanntschaft seiner Schriften gezeigt. Auf die Meinungen des hl. Augustinus bezog er sich auch im Buch Miłość i odpowiedzialność (Liebe und Verantwortung), herausgegeben im Jahre 1960 in Lublin.

Keywords:

John Paul II, Fathers of Church, Karol Wojtyła, Augustine, Love and Responsability

w opracowywaniu

Published
2007-06-15


Zmorzanka, A. Z. (2007). The Fathers of the Church in the Works of Karol Wojtyła as a Student and Scholar. Vox Patrum, 50, 179–188. https://doi.org/10.31743/vp.6687

Anna Z. Zmorzanka 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.