Origen in the Writings and Speeches of John Paul II

Henryk Pietras

Akademia Ignatianum w Krakowie , Poland

Abstract

La communicazione vuol presentare Origene negli scritti e discorsi di Giovanni Paolo II. Soprattutto si fa presente le citazioni dall’Alessandrino nell'enciclica Fides et ratio ed i titoli con i quali il papa lo stava nominando: „scrittore ecclesiastico”, „grande scrittore ecclesiastico”, ma anche „Padre della Chiesa”. Nei testi del papa defunto si vede anche che abbia preso da Origene la speranza della salvezza universale.

Keywords:

John Paul II, Origen, Fides et ratio, apocatastasis

Cantico di Daniele 3,57- 88, 56: Ogni creatura lodi il Signore, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2
Catechesi tradendae (16 X 1979), w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 2006
Claire Falla, L'Apologie d’Origene par Pierre Halloix (1648), Bibliotheque de la Facultó et Lettres de l’Universitó de Liege 238, Edition „Les Belles Lettres”, Paris 1983
Dal Covolo E., L’itinerario deiprimi secoli cristiani, OsRom 138 (1998) nr 263
Dies Domini (31 V 1998), w: Listy Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007
Fides et ratio (14 IX 1998), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2006
Homilia XI in Lucam, SCh 87
La communita cristiana si costruisce sul fondamento degli Apostoli, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II/2
La Liturgia delle Ore, preghiera della Chiesa (4 IV 2001), Insegnamenti XXIV/1
La pace sia eon voi. Questa e la preghiera che elevo per 1’Egitto e per il suo popolo (24II 2000), Insegnamenti XXIII/1
Operosam diem (1 XII 1996), w: Listy Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawia II
Origenes, Contra Celsum, SCh 150
Pregendo per i morti la Chiesa contempla prima di tutto il mistero della risurezzione di Cristo (2 VI1998), Insegnamenti XXI/1
Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995
Ratzinger J., IImagisterio dei Padri neU’Enciclica „Fides et ratio” 5, OsRom 138 (1998) nr 262
Redemptoris custos (15 VIII 1989), w: Adhortacje Apostolskie Jana Pawia II, t. 1
Salmo 89: su di noi sia la bonta del Signore (26 III 2003), Insegnamenti XXVI/1
Salmo 97: il trionfo del Signore alla sua venuta finale (6 XI2002), Insegnamenti XXV/2
Salmo 107: lode a Dio e imrocazione di aiuto (28 V 2003), Insegnamenti XXVI/1
Salmo 114: rendimento di grazie (26 I 2005), Insegnamenti XXVIII/1
Salmo 147: la Gerusalemme riedificata (20 VIII 2003), Insegnamenti XXVI/2

Published
2007-06-15


Pietras, H. (2007). Origen in the Writings and Speeches of John Paul II. Vox Patrum, 50, 205–211. https://doi.org/10.31743/vp.6715

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.