John Paul II and the Organization of Polish Studies on Christian Antiquity

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Hac in dissertatiuncula, plenissima variorum allatorum documentorum, in memoriam revocantur merita primum cardinalis Caroli Wojtyła, postea Joannis Pauli II papae in promovenda studia Polonorum de antiąuitate Christiana tribus in campis: in constituendo Instituto Studiorum de Antiąuitate Christiana in Catholica Universitate Lublinensi (1969), in erigenda Societate Patristica Polonorum (1977) necnon in creando Instituto Patristico Tarnoviae nondum tamen terminato.

Keywords:

John Paul II, ancient Christianity, studies

Andrzejewski R., Sytuacja dydaktyczna patrologii w Seminariach Duchownych, RTK 26 (1979) z. 4, 53-61
Boniecki A., Kalendarium życia Karola Wojtyły, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Kraków 2000
Chrześcijanie, red. B. Bejze, XIII, Warszawa 1984
Dokument Kongregacji „Circa ii costituendo Istituto Patristico Tarnoviense”
Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia - homilie, Kraków 2005
Longosz S., 5-lecie Sekcji Patrystycznej, VoxP 2 (1982) z. 2, 121-135
Longosz S., Instytut Patrystyczny w Tarnowie, VoxP 19 (1999) t. 36-37,135-158
Longosz S., „ Vox Patrum" u Ojca Świętego Jana Pawła II, VoxP 3 (1983) z. 5
Małunowicz L., „ Wuj" Karol, w: Być człowiekiem i chrześcijaninem (W nurcie zagadnień posoborowych 12), red. B. Bejze, Warszawa 1980
Szymusiak J.M., Zjazd patrystyczny w Krakowie, AaCra 2 (1970)

Published
2007-06-15


Longosz, S. (2007). John Paul II and the Organization of Polish Studies on Christian Antiquity. Vox Patrum, 50, 67–99. https://doi.org/10.31743/vp.6734

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.