Love of Neighbour in the Light of Pastoral Exhortations of Leo the Great in "Sermons for Lent" (39-50)

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Par le terme d'«exhortations pastorales» nous comprenons convocations, appels, encouragements et ordres, adresses a tous les fideles, concernant actions, attitudes et comportements determines. Dans les Sermons pour le careme on a 257 exhortations en tout. Saint Leon, en premier iieu, fait appei aux auditeurs au sujet du retabiissement des relations correctes entre ies hommes. Parmi eiies, ii mentionne: ie pardon des offenses reciproques, i'oubii des injustices, ia iibé ration des esc) aves, i'induigence et ia remission des peines, ie rejet de ia vengeance et de ia voionte de revanche. Ii souiigne aussi ia necessitć de ia concorde, de i'unite et de ia paix. Saint Leon consacre a ce sujet 55 de ses exhortations (soit 21,4%). Ii encourage ensuite a pratiquer ies oeuvres de charite et de bienveiiiance parmi iesqueiies ii compte: actes de misericorde, aumóne, bienveiiiance, iargesse et compassion humaine. Ii consacre 39 exhortations (soit 15,1%) a cette probićmatique. 7 appeis seuiement concernent i'observation du jeune. Saint Leon consacre 109 exhortations (c'est-a-dire 42,4%) au programme de ia perfection chretienne. En s'appuyant sur ia statistique etabiie ci-dessus, on peut comprendre Fimportance reiative que Saint Leon accordait a ces differentes vaieurs dans son programme de pastoraie pour ie Careme.

Keywords:

Leo the Great, love, Sermons, pastoral exhortations, neighbour, mercy, charity

w opracowywaniu

Published
2004-07-15


Drączkowski, F. (2004). Love of Neighbour in the Light of Pastoral Exhortations of Leo the Great in "Sermons for Lent" (39-50). Vox Patrum, 46, 527–536. https://doi.org/10.31743/vp.6856

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.