Universality of the Role of Keryks in the Ancient Church. The Attitude of Clemens of Alexandria

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

The term to kerygma in Ciemens of Alexandria's writings means both an action performed in time and the contents, substance, subject of the Good News the contents of the Gospel. The conveyor of the kerygmat is a word, which can be said or written. On the basis of this assumption Clemens talks about two kinds of kerygma: oral and written. In the times of persecution the written transmission accomplished the principle of kerygmat universality in a fuller way, as it reached ail environments, also the circles that were unfavorable or hostile towards Christianity.

Keywords:

keryks, Clement of Alexandria, kerygma, Jesus Christ, Apostols, Saints, gnostics

w opracowywaniu

Published
2003-01-15


Drączkowski, F. (2003). Universality of the Role of Keryks in the Ancient Church. The Attitude of Clemens of Alexandria. Vox Patrum, 42, 101–117. https://doi.org/10.31743/vp.7146

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.