The Role and Place of the "Sons of the Covenant" in the Persian Church of the 4th Century (on the Example of "Orations" by Aphrahat)

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

Plusieurs savants qui scrutent la pensee Afrahat acceptent la these selon laquelle les „fils du pacte" representaient un ascetisme pre-monastique clerical qui a du exister bien avant Afrahat. Soumis a une regle ascetique tres rigoureuse les „fils du pacte" prenaient la place entre le clerge et les laics.

Keywords:

Persian Church, Aphrahat, 4th century, sons of covenant, Orations, Synodal Letter

w opracowywaniu

Published
2003-01-15


Uciecha, A. (2003). The Role and Place of the "Sons of the Covenant" in the Persian Church of the 4th Century (on the Example of "Orations" by Aphrahat). Vox Patrum, 42, 161–175. https://doi.org/10.31743/vp.7152

Andrzej Uciecha 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.